script.create

Descripció

object script.create(object/array scripts)

Aquest mètode permet crear nous scripts.

Tenim aquest mètode disponible només per a l'usuari Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Scripts a crear.

el mètode admet scripts amb les propietats d'script standard.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb els IDs dels scripts creats segons la propietat scriptids. L'ordre dels IDs retornats correspon a l'ordre dels scripts donats.

Exemples

Crear un script de webhook

Crear un script de webhook que envia una consulta HTTP a un servei extern.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "script.create",
      "params": {
        "name": "Webhook script",
        "command": "try {\n var request = new HttpRequest(),\n response,\n data;\n\n request.addHeader('Content-Type: application/json');\n\n response = request.post('https://localhost/post', value);\n\n try {\n response = JSON.parse(response);\n }\n catch (error) {\n response = null;\n }\n\n if (request.getStatus() !== 200 || !('data' in response)) {\n throw 'Unexpected response.';\n }\n\n data = JSON.stringify(response.data);\n\n Zabbix.Log(3, '[Webhook Script] response data: ' + data);\n\n return data;\n}\ncatch (error) {\n Zabbix.Log(3, '[Webhook Script] script execution failed: ' + error);\n throw 'Execution failed: ' + error + '.';\n}",
        "type": 5,
        "timeout": "40s",
        "parameters": [
          {
            "name": "token",
            "value": "{$WEBHOOK.TOKEN}"
          },
          {
            "name": "host",
            "value": "{HOST.HOST}"
          },
          {
            "name": "v",
            "value": "2.2"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "scriptids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Crear un script SSH

Crea un script SSH amb autenticació de clau pública que pugui executar-se sobre un equip i tingui un menú contextual.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "script.create",
      "params": {
        "name": "SSH script",
        "command": "my script command",
        "type": 2,
        "username": "John",
        "publickey": "pub.key",
        "privatekey": "priv.key",
        "password": "secret",
        "port": "12345",
        "scope": 2,
        "menu_path": "All scripts/SSH",
        "usrgrpid": "7",
        "groupid": "4"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "scriptids": [
          "5"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Crear un script a mida

Crea un script a mida, que reinicia un servidor. L'script necessitarà un accés d'escriptura a l'equip i mostrarà un missatge de configuració abans d'executar-se en pantalla.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "script.create",
      "params": {
        "name": "Reiniciar servidor",
        "command": "reboot server 1",
        "confirmation": "Segur que el voleu reiniciar?",
        "scope": 2,
        "type": 0
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "scriptids": [
          "4"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Crear un script de tipus URL

Crea un script de tipus URL que, per a un àmbit d'equips de la mateixa finestra i té un text de confirmació.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "script.create",
      "params": {
        "name": "Script URL",
        "type": 6,
        "scope": 2,
        "url": "http://zabbix/ui/zabbix.php?action=host.edit&hostid={HOST.ID}",
        "confirmation": "Edit host {HOST.NAME}?",
        "new_window": 0
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "scriptids": [
          "56"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CScript::create() in ui/include/classes/api/services/CScript.php.