22 Comentaris d'actualització a la versió 6.4.12

Canvis importants

Problema de compatibilitat entre versions de servidor i proxy

El servidor Zabbix 6.4.12 i el proxy Zabbix 6.4.12 no són compatibles amb altres versions de proxy/servidor. Si el servidor o el proxy són 6.4.12, tant el servidor com el proxy han d'ésser 6.4.12.

Aquest problema es solucionará a la propera versió. Tanmateix, encara que la versió següent serà compatible amb el servidor/proxy 6.4.11 (o posteriors), encara no serà compatible amb el servidor/proxy 6.4.12.

Suport de l'agent 2 de Zabbix a Windows

Per evitar vulnerabilitats crítiques de seguretat, la versió mínima de Windows per a l'agent Zabbix 2 ha pujat a Windows 10/Server 2016. Consulteu la nota a Plataformes admeses per obtindre més informació.