1 Generació d'esdeveniments per trigger

Vista general

El canvi d'estat d'un trigger és la font d'esdeveniments més freqüent i important. Cada vegada que el trigger canvia d'estat, es genera un esdeveniment. L'esdeveniment conté els detalls del canvi d'estat del trigger: quan va passar i quin és el nou estat.

Els triggers creen dos tipus d'esdeveniments: Problema i D'acord.

Esdeveniments problema

Un esdeveniment de tipus problema es crea:

 • quan un trigger s'avalua com a CERT si el trigger es troba en l'estat OK;
 • sempre que un trigger s'avalui com a CERT si la generació d'esdeveniments de problema múltiple és habilitada per al trigger.

Esdeveniments d'acord (OK)

Un esdeveniment OK tanca el/s esdeveniment/s o problemes relacionats i el pot crear per 3 components:

 • els triggers: basats en els paràmetres "Generació d'un esdeveniment OK" i "Es tanca un esdeveniment OK";
 • Correlació d'esdeveniments
 • el gestor de tasques - quan un esdeveniment és tancat manualment
Triggers

Els triggers tenen un paràmetre "Generació d'esdeveniments OK" que controla com es generen els esdeveniments OK:

 • Expressió: es genera un esdeveniment OK per a un trigger en estat de "problema" quan la seva expressió s'avalua com a FALSE. Aquesta és la configuració més senzilla, activada per defecte.
 • Expressió de recuperació: es genera un esdeveniment OK per a un trigger en estat "problema" quan la seva expressió s'avalua com a FALSA i l'expressió de recuperació és TRUE. Això es pot emprar si els criteris de recuperació del trigger són diferents dels criteris del problema.
 • Cap: mai es generen esdeveniments OK. Això es pot emprar juntament amb múltiples generacions d'esdeveniments "problemàtics" per enviar simplement una notificació quan passa alguna cosa.

A més, els triggers tenen una configuració "Tancar un esdeveniment d'acord" que controla quins esdeveniments es tanquen:

 • Tots els problemes: un esdeveniment OK tancarà tots els problemes oberts creats pel trigger
 • Tots els problemes si els valors de l'etiqueta coincideixen: un esdeveniment OK tancarà els problemes oberts creats pel trigger que tinguin almenys un valor d'etiqueta coincident. L'etiqueta s'estableix mitjançant el paràmetre de trigger "Etiqueta per coincidència". Si no hi ha cap problema per tancar, no es genera l'esdeveniment OK. Sovint es coneix com a correlació d'esdeveniments a nivell de trigger.
Correlació d'esdeveniments

La correlació d'esdeveniments (també coneguda com a correlació d'esdeveniments global) us permet configurar regles de tancament d'esdeveniments personalitzades (que resulta en la creació d'esdeveniments OK).

Les regles defineixen com s'associen els nous esdeveniments problemàtics amb els esdeveniments problemàtics existents i permeten tancar el nou esdeveniment o els esdeveniments coincidents generant esdeveniments OK coincidents.

Tanmateix, la correlació d'esdeveniments s'ha de configurar amb molta cura, ja que pot afectar negativament el rendiment del processament d'esdeveniments o, si es configura incorrectament, tancar més esdeveniments dels esperats (en el pitjor dels casos, es poden tancar tots els problemes). Alguns consells de configuració:

 1. Reduïu sempre l'abast de la correlació definint una etiqueta única per a la verificació d'esdeveniments (l'esdeveniment associat a esdeveniments antics) i emprant la condició de correlació "etiqueta d'esdeveniment nova"
 2. No us oblideu d'afegir una condició basada en l'esdeveniment antic quan feu servir l'operació "tanca l'esdeveniment antic", o bé es podrien tancar tots els problemes existents
 3. eviteu emprar noms d'etiquetes idèntics emprats per diferents configuracions de correlació
Gestor de tasques

Si el paràmetre 'Permetre tancament manual' és habilitat per al trigger, llavors és possible tancar manualment les incidències generades pel trigger. Això es fa a la IU quan actualitza un esdeveniment. L'esdeveniment no es tanca directament, sinó que es crea una tasca de 'tancar l'esdeveniment', que el gestor de tasques processa ràpidament. El gestor de tasques generarà un esdeveniment OK corresponent i l'esdeveniment problema es tancarà.