> Objecte de tauler

Els objectes següents tenen relació directa amb l'API dashboard.

Tauler

L'objecte tauler té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
dashboardid string (només lectura) ID del tauler.

Comportament de la propietat:
- només lectura
- obligatori per operacions d'actualització
name string Nom del tauler.
userid string ID de l'usuari propietari del tauler.
private integer Tipus de compartició del tauler.

Valors possibles:
0 - tauler públic;
1 - (per defecte) tauler privat.
display_period integer Període (en segons) de mstra de la pàgina per defecte.

Valors possibles: 10, 30, 60, 120, 600, 1800, 3600.

Per defecte: 30.
auto_start integer Iniciar presentació automàticament.

Valors possibles:
0 - no iniciar-la automàticament;
1 - (per defecte) iniciar-la automàticament.

Pàgina de tauler

L'objecte de pàgina de tauler té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
dashboard_pageid string ID de la pàgina del tauler..

Comportament de la propietat:
- només lectura
name string Nom de la pàgina del tauler.

Per defecte: cadena buida.
display_period integer Temps de mostra de la pàgina del tauler (en segons).

Valors possibles: 0, 10, 30, 60, 120, 600, 1800, 3600.

Per defecte: 0 (empra el període de mostra de pàgina per defecte).
widgets array Matriu dels objectes ginys de tauler.

Giny de tauler

L'objecte giny de tauler té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
widgetid string ID del giny de tauler.

Comportament de la propietat:
- només lectura
tipus string Tipus de giny de tauler.

Valors possibles:
actionlog - Registre d'acció;
clock - Rellotge;
(obsolet) dataover - Vista general d'informació;
discovery - Estat de descoberta;
favgraphs - Gràfics preferits;
favmaps - Mapes preferits;
geomap - Geomapes;
graph - Gràfic (clàssic);
graphprototype - Prototipus de gràfic;
hostavail - Disponibilitat de l'equip;
item - Valor d'element;
map - Mapa;
navtree - Arbre de navegació del mapa;
plaintext - Text pla;
problemhosts - Equips amb problemes;
problems - Problemes;
problemsbysv - Problemes per gravetat;
slareport - Informe d'SLA;
svggraph - Gràfic;
systeminfo - Informació del sistema;
tophosts - Millors equips;
trigover - Vista general dels triggers;
url - URL;
web - Monitoratge Web.

Comportament de la propietat:
- obligatori
name string Nom del giny personalitzat.
x integer Posició horitzontal des de l'esquerra del tauler.

Interval vàlid des de 0 a 23.
y integer Posició vertical des de dalt del tauler.

Valors vàlids entre 0 i 62.
width integer Amplada del giny.

Valors vàlids entre 1 i 24.
height integer Alçada del giny.

Valors vàlids entre 2 i 32.
view_mode integer Mode de vista del giny.

Valors possibles:
0 - (per defecte) vista del giny per defecte;
1 - amb capçalera oculta;
fields array Taula dels objectes camp del giny del tauler.

Comportament de la propietat:
- veieu els ginys individuals al Tauler de camps de giny

Camp del giny de tauler

L'objecte de camp de giny del tauler té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
tipus integer Tipus de camp de giny.

Valors possibles:
0 - Enter;
1 - Cadena;
2 - Grup d'equips;
3 - Equip;
4 - Element;
5 - Prototipus d'elements;
6 - Gràfic;
7 - Prototipus de gràfics;
8 - Mapa;
9 - Servei;
10 - SLA;
11 - Uusari;
12 - Acció;
13 - Tipus de suport.

Comportament de la propietat:
- obligatori
name string Nom del camp de giny.

Valors possibles: veieu Camps de giny de tauler.

Comportament de la propietat:
- obligatori
value mixed Valor del camp de giny depenent segons el tipus.

Valors possibles: veieu Camps de giny de tauler.

Comportament de la propietat:
- obligatori

Grup d'usuaris del tauler

Llistat dels permisos del tauler en funció dels grups d'usuaris. L'objecte té les següents propietats:

Propietat Tipus Descripció
usrgrpid string ID del grup d'usuaris.

Comportament de la propietat:
- obligatori
permission integer Tipus del nivell de permisos.

Valors possibles:
2 - només lectura;
3 - lectura i escriptura.

Comportament de la propietat:
- obligatori

Usuaris del tauler

Llistat dels permisos del tauler en funció dels usuaris. L'objecte té les següents propietats:

Propietat Tipus Descripció
userid string ID de l'usuari.

Comportament de la propietat:
- obligatori
permission integer Tipus del nivell de permisos.

Valors possibles:
2 - només lectura;
3 - lectura i escriptura.

Comportament de la propietat:
- obligatori