1 Elements

Vista general

Es pot accedir a la llista d'elements d'un equip des de Recull de dades → Equips fent clic a Elements per a l'equip respectiu.

Es llisten els elements existents.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Menú contextual de l'element Feu clic a la icona de tres punts per obrir el menú contextual de l'element.
Equip Equip de l'element.
Aquesta columna només es mostra si hi ha diversos equips triats al filtre.
Nom Nom de l'element que es mostra com a enllaç blau als detalls de l'element.
Fent clic a l'enllaç del nom de l'element s'obre l'element formulari de configuració.
Si l'element equip pertany a una plantilla, el nom de la plantilla es mostra abans del nom de l'element com un enllaç gris. Si feu clic a l'enllaç de la plantilla, s'obrirà la llista d'elements al nivell de plantilla.
Si l'element s'ha creat a partir d'un prototip d'element, el seu nom ve precedit pel nom de la regla de descoberta de baix nivell, en color carbassa. Si feu clic al nom de la regla de descoberta, s'obrirà la llista de prototips d'elements.
Triggers Si mou el ratolí per damunt dels triggers, es mostrarà un quadre d'informació que mostra els triggers associats a l'element.
El nombre de triggers es mostra en gris.
Clau Es mostra la clau d'element.
Interval Es mostra la freqüència de la comprovació.
Tingueu en compte que els elements passius també es poden comprovar immediatament prement el [botó] Executar ara (#opcions_edició_massa).
Historial Es mostra quants dies es conservarà l'historial de dades d'elements.
Tendències Es mostra quants dies es conservarà l'historial de tendències d'articles.
Tipus Es mostra el tipus d'element (agent Zabbix, agent SNMP, comprovació simple, etc.).
Estat Es mostra l'estat de l'element: Activat, Desactivat o No compatible. Podeu canviar l'estat fent-hi clic: d'Activat a Inhabilitat (i enrere); de No compatible a Desactivat (i enrere).
Etiquetes Es mostren les etiquetes d'elements.
Es poden mostrar fins a tres etiquetes (parelles nom:valor). Si hi ha més etiquetes, es mostra un enllaç "..." que permet veure totes les etiquetes al passar el ratolí.
Informació Si l'element funciona correctament, no es mostra cap icona en aquesta columna. En cas d'error, es mostra una icona quadrada amb la lletra "i". Passeu el cursor per sobre de la icona per veure una informació sobre eines amb la descripció de l'error.

Per configurar un element nou, feu clic al botó Crear un element a l'extrem superior dret.

Opcions d'edició massiva

Els botons de sota de la llista proporcionen opcions d'edició massiva:

  • Activar - canvia l'estat de l'element a Activat
  • Desactivar - canvia l'estat de l'element a Desactivat
  • Executar ara - executa tot seguit una comprovació dels valors d'elements nous. Només s'admet per a comprovacions passives (veieu més detalls). Tingueu en compte que quan comproveu els valors immediatament, la memòria cau de configuració no s'actualitza, de manera que els valors no reflectiran canvis molt recents a la configuració de l'element.
  • Esborrar historial i tendències - esborra l'historial d'elements i les dades de tendències.
  • Copiar - copia elements a altres equips o plantilles.
  • Actualització massiva - actualitza diverses propietats per a diversos elements alhora.
  • Esborrar - esborra elements.

Per emprar aquestes opcions, marqueu les caselles davant dels elements respectius i feu clic al botó requerit.

Emprant filtres

Podeu emprar el filtre per mostrar només els elements que us interessen. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros sense resoldre.

La icona Filtre és disponible a l'extrem superior dret. En fer-hi clic s'obrirà un filtre on podreu especificar els criteris de filtrat necessaris.

Paràmetre Descripció
Grups d'equips Filtra per un o més grups d'equips.
Especificar un grup d'equips principal tria implícitament tots els grups d'equips heretats.
Els grups d'equips que només contenen plantilles no es poden triar.
Equips Filtrar per un o més equips.
Nom Filtra per nom de l'element.
Clau Filtra per clau d'element.
Mapa de valors Filtreu pel mapa de valors emprat.
Aquest paràmetre no es mostra si l'opció Equips és buida.
Tipus Filtra per tipus d'element (agent Zabbix, agent SNMP, etc.).
Tipus d'informació Filtra per tipus d'informació (Numèric sense signe, flotant, etc.).
Historial Filtra per quant de temps es conserva l'historial d'elements.
Tendències Filtra per quant de temps es mantenen les tendències dels articles.
Interval d'actualització Filtra per interval d'actualització d'elements.
Etiquetes Especifiqueu etiquetes per limitar el nombre d'elements que es mostren. És possible incloure i excloure etiquetes i valors d'etiquetes específics. Es poden establir diverses condicions. La concordança de noms d'etiqueta sempre distingeix entre majúscules i minúscules.
Hi ha diversos operadors disponibles per a cada condició:
Existeix - inclou els noms d'etiquetes especificats
Igual - inclou els noms d'etiquetes especificats i valors (distingeix entre majúscules i minúscules)
Conté - inclou els noms d'etiquetes especificats on els valors de l'etiqueta contenen la cadena introduïda (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules)
No existeix - exclou l'especificat noms d'etiquetes
No és igual - exclou els noms i valors d'etiquetes especificats (distingeix entre majúscules i minúscules)
No conté - exclou els noms d'etiquetes especificats on els valors de l'etiqueta continguin la cadena introduïda (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules)
Hi ha dos tipus de càlcul per a les condicions:
I/O - s'han de complir totes les condicions, les condicions que tinguin el mateix nom d'etiqueta s'agruparan per la condició O
O - prou si es compleix una condició
Estat Filtra per estat de l'element - Normal o No compatible.
Estat Filtra per estat de l'element - Activat o Desactivat.
Triggers Filtra elements amb (o sense) triggers.
Heretat Filtra els elements heretats (o no heretats) d'una plantilla.
Descoberta Filtra els elements descoberts (o no descoberts) per una descoberta de baix nivell.

El subfiltre que hi ha a sota del filtre ofereix més opcions de filtrat (per a les dades ja filtrades). Podeu triar grups d'elements amb un valor de paràmetre comú. En fer clic en un grup, es ressalta i només els elements amb aquest valor de paràmetre romanen a la llista.