8 Funcions de predicció

Totes les funcions llistades aquí són compatibles amb:

Les funcions es llisten sense informació addicional. Feu clic a la funció per veure'n tots els detalls.

Funció Descripció
forecast Valor futur, màxim, mínim, delta o mitjana de l'element.
timeleft Temps en segons necessaris perquè un element arribi al llindar especificat.
Paràmetres comuns
 • /host/key és un paràmetre comú obligatori per les funcions sobre l'històric de l'element d'equip
 • (sec|#num)<:time shift> és un segon paràmetre habitual per funcions referents a l'històric de l'element d'equip, on:
  • sec - període d'avaluació màxim en segons (es poden emprar els sufixes), o
  • #num - període d'avaluació màxim en nombre de valors recollits (si van precedits per el símbol de la graella)
  • canvi horari (facultatiu) permet canviar el punt d'avaluació en el temps. Veieu més detalls sobre la especificació del canvi horari.

Detalls de la funció

Algunes notes generals sobre paràmetres de funció:

 • Els paràmetres de funció són separats per una coma
 • Els paràmetres de funció opcionals (o parts de paràmetres) s'indiquen amb < >
 • Els paràmetres específics de la funció es descriuen amb cada funció
 • Els paràmetres /host/key i (sec|#num)<:time shift> no s'han de citar mai entre cometes
forecast(/host/key,(sec|#num)<:time shift>,time,<fit>,<mode>)

Valors futur, màxim, mínim, delta o mitjana de l'element.
Tipus de valors admesos: Flotant, Enter.

Paràmetres:

 • Veieu paràmetres comuns;
 • temps - llindar de previsió en segons (es poden emprar sufixos de temps); els valors negatius són compatibles;
 • ajustar (opcional; ha de ser entre cometes) - funció que s'empra per ajustar les dades històriques. Ajustaments admesos:
  lineal - funció lineal (per defecte)
  polinomiN - polinomi de grau N (1 <= N <= 6)
  exponencial - funció exponencial
  logarítmica - funció logarítmica
  potència - funció de potència
  Tingueu en compte que polinomi1 és equivalent a lineal;
 • mode (opcional; ha de ser entre cometes) - la sortida esperada. Modes admesos:
  valor - valor (predeterminat)
  max - màxim
  min - mínim
  delta - max-min
  mitjana - mitjana
  Tingueu en compte que valor estima el valor de l'article en el moment ara + hora; max, min, delta i avg investiguen l'estimació del valor de l'element en l'interval entre ara i ara + temps.

Comentaris:

 • Si el valor a retornar és superior a 1,7976931348623157E+308 o inferior a -1,7976931348623157E+308, el valor de retorn es retalla a 1,7976931348623157E+308 o -1,7976931348623157E+308;
 • No s'admet només si s'empra malament a l'expressió (tipus d'element incorrecte, paràmetres no vàlids), en cas contrari retorna -1 en cas d'error;
 • Veieu també informació addicional sobre funcions predictives de trigger.

Exemples:

 forecast(/host/key,#10,1h) #previsió del valor de l'element en una hora basant-se en els darrers 10 valors
    forecast(/host/key,1h,30m) #previsió el valor de l'element en 30 minuts basant-se en les dades de l'última hora
    forecast(/host/key,1h:now-1d,12h) #previsió del valor de l'element en 12 hores basant-se en una hora fa un dia
    forecast(/host/key,1h,10m,"exponencial") #previsió del valor de l'element en 10 minuts basant-se en les dades de la darrera hora i la funció exponencial
    forecast(/host/key,1h,2h,"polynomial3","max") #previsió el valor màxim que pot assolir l'element en les dues hores següents en funció de les dades de la darrera hora i del polinomi cúbic (tercer grau)
    forecast(/host/key,#2,-20m) #estima el valor de l'element fa 20 minuts en funció dels dos darrers valors (això pot ser més precís que emprar last(), sobretot si l'element s'actualitza poques vegades, per exemple, una cop l'hora)
timeleft(/host/key,(sec|#num)<:time shift>,threshold,<fit>)

Temps necessari (en segons) perquè un element arribi al llindar especificat.
Tipus de valors admesos: Flotant, Enter.

Paràmetres:

Comentaris:

 • Si el valor a retornar és més gran que 1,7976931348623157E+308, el valor de retorn es retalla a 1,7976931348623157E+308;
 • Retorna 1.7976931348623157E+308 si no es pot assolir el llindar;
 • No s'admet només si s'empra malament a l'expressió (tipus d'element incorrecte, paràmetres no vàlids), en cas contrari retorna -1 en cas d'error;
 • Veieu també informació addicional sobre funcions d'activació predictiva.

Exemples:

 timeleft(/host/key,#10,0) #temps fins que el valor de l'element arriba a zero en funció dels darrers 10 valors
    timeleft(/host/key,1h,100) #temps fins que el valor de l'element arriba a 100 segons les dades de la darrera hora
    timeleft(/host/key,1h:now-1d,100) #temps fins que el valor de l'element arriba a 100 basat en una hora fa un dia
    timeleft(/host/key,1h,200,"polynomial2") #temps fins que el valor de l'element arriba a 200 segons les dades de la darreraa hora i la suposició que l'element es comporta com un polinomi quadràtic (segon grau)

Veieu totes les funcions admeses.