1 Elements

Vista general

Es pot accedir a la llista d'elements d'una plantilla des de Recull de dades → Plantilles fent clic a Elements per a la plantilla corresponent.

Es llisten els elements existents.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Menú d'elements Feu clic a la icona de tres punts per obrir el menú d'aquest element específic amb aquestes opcions:
Crear trigger - creeu un trigger basat en aquest element
Triggers - feu clic per veure una llista amb enllaços al trigger ja configurat d'aquest element
Crea un element dependent - crea un element dependent per a aquest element
Crea una regla de descoberta dependent - crea una regla dependent de descoberta per a aquest article
Plantilla Plantilla a la que pertany l'element.
Aquesta columna només es veu si hi ha diverses plantilles seleccionades al filtre.
Nom Nom de l'element que es mostra com a enllaç blau als detalls de l'element.
Fent clic a l'enllaç del nom de l'element s'obre el formulari de configuració de l'element.
Si l'element s'hereta d'una altra plantilla, el nom de la plantilla es veu abans del nom de l'element, com un enllaç gris. Si feu clic a l'enllaç de la plantilla, s'obrirà la llista d'elements en aquest nivell de plantilla.
Triggers Si es posa el ratolí damunt dels triggers, es mostrarà un quadre d'informació que mostra els triggers associats a l'element.
El nombre de triggers es veurà en gris.
Clau Es mostra la clau d'element.
Interval Es mostra la freqüència de la comprovació.
Historial Es mostra quants dies es conservarà l'historial de dades d'elements.
Tendències Es mostra quants dies es conservarà l'historial de tendències d'articles.
Tipus Es mostra el tipus d'element (agent Zabbix, agent SNMP, comprovació simple, etc.).
Estat Es mostra l'estat de l'element - Activat o Desactivat. Si feu clic a l'estat, podeu canviar-lo: d'Activat a Inhabilitat (i enrere).
Etiquetes Es mostren les etiquetes d'elements.
Es poden mostrar fins a tres etiquetes (parells nom:valor). Si hi ha més etiquetes, es mostra un enllaç "..." que permet veure totes les etiquetes al passar el ratolí.

Per configurar un element nou, feu clic al botó Crear un element a l'extrem superior dret.

Opcions d'edició massiva

Els botons de sota de la llista proporcionen opcions d'edició massiva:

  • Activar - canvia l'estat de l'element a Activat.
  • Desactivar - canvia l'estat de l'element a Desactivat.
  • Copiar - copia els elements a altres equips o plantilles.
  • Actualització massiva - actualitza diverses propietats per a diversos elements alhora.
  • Esborrar - esborra els elements.

Per emprar aquestes opcions, marqueu les caselles davant dels elements respectius i feu clic al botó requerit.

Emprant filtres

El llistat d'elements pot contindre molts elements. Mitjançant el filtre, podeu filtrar-ne alguns per localitzar ràpidament els elements que sou cercant. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros sense resoldre.

La icona Filtre és disponible a l'extrem superior dret. En fer-hi clic s'obrirà un filtre on podreu especificar els criteris de filtrat desitjats.

Paràmetre Descripció
Grups de plantilles Filtra per un o més grups de plantilles.
Especificar un grup de plantilles pare selecciona implícitament tots els grups heretats.
Plantilles Filtra per una o més plantilles.
Nom Filtra per nom de l'element.
Clau Filtra per clau d'element.
Mapatge de valors Filtreu pel mapa de valors emprat.
Aquest paràmetre no es mostra si l'opció Plantilles és buida.
Tipus Filtra per tipus d'element (agent Zabbix, agent SNMP, etc.).
Tipus d'informació Filtra per tipus d'informació (numèric sense signe, flotant, etc.).
Historial Filtra per quant de temps es conserva l'historial d'elements.
Tendències Filtra per quant de temps es mantenen les tendències dels articles.
Interval d'actualització Filtra per interval d'actualització d'elements.
Etiquetes Especifiqueu etiquetes per limitar el nombre d'elements que es mostren. És possible incloure i excloure etiquetes i valors d'etiquetes específics. Es poden establir diverses condicions. La concordança de noms d'etiqueta sempre distingeix entre majúscules i minúscules.
Hi ha diversos operadors disponibles per a cada condició:
Existeix - inclou els noms d'etiquetes especificats
Igual - inclou els noms d'etiquetes especificats i valors (distingeix entre majúscules i minúscules)
Conté - inclou els noms d'etiquetes especificats on els valors de l'etiqueta contenen la cadena introduïda (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules)
No existeix - exclou l'especificat noms d'etiquetes
No és igual - exclou els noms i valors d'etiquetes especificats (distingeix entre majúscules i minúscules)
No conté - exclou els noms d'etiquetes especificats on els valors de l'etiqueta continguin la cadena introduïda (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules)
Hi ha dos tipus de càlcul per a les condicions:
I/O - s'han de complir totes les condicions, les condicions que tinguin el mateix nom d'etiqueta s'agruparan per la condició O
O - prou si es compleix una condició
Estat Filtra per estat de l'element - Activat o Desactivat.
Triggers Filtra elements amb (o sense) triggers.
Heretat Filtra els elements heretats (o no heretats) de plantilles enllaçades.

El subfiltre que hi ha a sota del filtre ofereix més opcions de filtrat (per a les dades ja filtrades). Podeu triar grups d'elements amb un valor de paràmetre comú. En fer clic en un grup, es ressalta i només els elements amb aquest valor de paràmetre romanen a la llista.