zabbix_get

Secció: Comandes d'usuaris (1)
Actualitzat: 1 de Juny de 2021
Índex Tornar al contingut principal


 

NOM

zabbix_get - utilitat de Zabbix get  

SINOPSI

zabbix_get -s nom-d'equip-o-IP [-p port] [-I adreça-IP] [-t timeout] -k clau-d'element
zabbix_get -s nom-d'equip-o-IP [-p port] [-I IP-address] [-t temps-d'espera] --tls-connect cert --tls-ca-file arxiu-CA [--tls-crl-file arxiu-CRL] [--tls-agent-cert-issuer cert-issuer] [--tls-agent-cert-subject cert-subject] --tls-cert-file arxiu-cert --tls-key-file arxiu-key [--tls-cipher13 cipher-string] [--tls-cipher cipher-string] -k clau-d'element
zabbix_get -s nom-d'equip-o-IP [-p port] [-I adreça-IP] [-t temps-d'espera] --tls-connect psk --tls-psk-identity PSK-identity --tls-psk-file arxiu-PSK [--tls-cipher13 cipher-string] [--tls-cipher cipher-string] -k item-key
zabbix_get -h
zabbix_get -V  

DESCRIPCIÓ

zabbix_get és una utilitat de línia de comandes per obtindre dades d'un agent de Zabbix.  

OPIONS

-s, --host nom d'equip o IP
Nom o adreça IP de l'equip.

-p, --port port
Nombre de port de l'agent que corre a l'equip. Per defecte és el 10050.

-I, --source-address adreça IP
Adreça IP d'origen.

-t, --timeout segons
Temps d'espera, en segons. El rang vàlid és d'entre 1 i 30 (el valor per defecte és 30)

-k, --key clau d'element
Clau de l'element del que hem de recuperar el valor.

--tls-connect valor
Com connectar amb l'agent. Valors:

 

no encriptat
connectar sense criptografia (per defecte)

psk
connectar fent ús de TLS i clau pre-compartida

cert
connectar fent ús de TLS i un certificat

--tls-ca-file CA-file
Ruta completa d'un arxiu que conté els certificats de CA(s) de nivell superior per verificar el parell de certificat.

--tls-crl-file CRL-file
Ruta completa de l'arxiu que conté els certificats revocats.

--tls-agent-cert-issuer cert-issuer
Emissor de certificat d'agent permès.

--tls-agent-cert-subject cert-subject
Assumpte de certificat d'agent permès.

--tls-cert-file cert-file
Ruta sencera de l'arxiu que conté el certificat o cadena de certificats.

--tls-key-file key-file
Ruta sencera de l'arxiu que conté la clau privada.

--tls-psk-identity PSK-identity
Cadena d'identitat PSK.

--tls-psk-file PSK-file
Ruta sencera de l'arxiu que conté la clau pre-compartida.

--tls-cipher13 cipher-string
Seqüència de criptografia per a OpenSSL 1.1.1, o més nova per a TLS 1.3. Sobreescriu els criteris d'escollir la clau de xifratge per defecte. Aquesta opció no és pas disponible si la versió d'OpenSSL és inferior a la 1.1.1.

--tls-cipher cipher-string
Cadena de prioritat GnuTLS (per a TLS 1.2 i superior) o cadena de xifrat d'OpenSSL (només per a TLS 1.2). Sobreescriu el criteri de selecció de clau de xifrat que hi ha per defecte.

-h, --help
Ensenya aquesta ajuda i surt.

-V, --version
Ensenya la informació de versió i surt.

 

EXEMPLES

zabbix_get -s 127.0.0.1 -p 10050 -k "system.cpu.load[all,avg1]"
zabbix_get -s 127.0.0.1 -p 10050 -k "system.cpu.load[all,avg1]" --tls-connect cert --tls-ca-file /home/zabbix/zabbix_ca_file --tls-agent-cert-issuer "CN=Signing CA,OU=Equip IT,O=Exemple Corp,DC=exemple,DC=com" --tls-agent-cert-subject "CN=server1,OU=IT operations,O=Example Corp,DC=example,DC=com" --tls-cert-file /home/zabbix/zabbix_get.crt --tls-key-file /home/zabbix/zabbix_get.key
zabbix_get -s 127.0.0.1 -p 10050 -k "system.cpu.load[all,avg1]" --tls-connect psk --tls-psk-identity "PSK ID Zabbix agentd" --tls-psk-file /home/zabbix/zabbix_agentd.psk
 

VEIEU TAMBÉ

Documentació https://www.zabbix.com/manuals

zabbix_agentd(8), zabbix_proxy(8), zabbix_sender(1), zabbix_server(8), zabbix_js(1), zabbix_agent2(8), zabbix_web_service(8)  

AUTOR

Alexei Vladishev <>


 

índex

NOM

SINOPSI

DESCRIPCIÓ

OPCIONS

EXEMPLES

VEIEU TAMBÉ

AUTOR


Aquest document fou creat per man2html, amb les pàgines del manual.
Hora: 08:42:29 GMT, 11 de Juny de 2021