6 Registre d'accions

Vista general

A la secció Informes → Registre d'accions, els usuaris poden veure els detalls de les operacions (notificacions, comandes remotes) executades dins d'una acció.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Hora Marca de temps de l'operació.
Acció Nom de l'acció que provoca les operacions.
Tipus de suport Tipus de suport (per exemple, correu electrònic, Jira, etc.) emprat per enviar una notificació.
Per a les operacions que han executat coamandes remotes, aquesta columna serà buida.
Destinatari Informació sobre el destinatari de la notificació: nom d'usuari, nom i cognoms (entre parèntesis) i informació addicional segons el tipus de suport (correu electrònic, nom d'usuari, etc.).
Per a les operacions que van executar comandes remotes, aquesta columna serà buida.
Missatge El contingut del missatge/comanda remota.
Una comanda remota és separada de l'equip de destinació amb un símbol de dos punts: <host>:<command>. Per exemple, si la comanda remota s'ha executat al servidor Zabbix, la informació tindrà el format següent: Servidor Zabbix:<comanda>.
Estat Estat de l'operació:
En curs - l'operació per enviar una notificació és en curs (també es mostra el nombre de vegades que el servidor provarà d'enviar la notificació)
Enviat - notificació enviada
Executat - la comanda remota s'ha executat
Error - l'operació no s'ha completat
Info Informació d'error (si n'hi ha) pel que fa a l'execució de l'operació.

Botons

El botó de l'extrem superior dret de la pàgina ofereix la següent opció:

Exporta registres del registre d'accions de totes les pàgines a un fitxer CSV. Si s'aplica un filtre, només s'exportaran els registres filtrats.
Al fitxer CSV exportat, les columnes "Destinatari" i "Missatge" es divideixen en diverses columnes: "Nom d'usuari Zabbix del destinatari", "Nom del destinatari", "Nom del destinatari". cognom", "Destinatari" i "Assumpte", "Missatge", "Ordre".

Ús de filtres

El filtre es troba sota la barra Registre d'acció. Es pot obrir i replegar fent clic a la pestanya Filtre a la cantonada superior dreta.

Podeu emprar el filtre per restringir els registres per notificació de destinataris, accions, tipus de suport, estat o per el contingut del missatge/comanda remota (Cadena de cerda).

Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros no resoltes.

Selector de període

El selector de període de temps permet triar períodes de temps sovint necessaris amb un clic del ratolí. El selector de període de temps es pot obrir fent clic a la pestanya de període de temps al costat del filtre.