1 Tipus de connexió o problemes de permisos

El servidor és configurat per connectar-se amb PSK a l'agent, però l'agent només admet connexions sense xifrar

Al registre del servidor o del proxy (amb GnuTLS 3.3.16)

 Ha fallat l'obtenció del valor de l'agent: zbx_tls_connect(): gnutls_handshake() ha fallat: \
      -110 La connexió TLS no ha acabat correctament.

Al registre del servidor o del proxy (amb OpenSSL 1.0.2c)

 No s'ha pogut obtindre el valor de l'agent: connexió TCP correcta, no es pot establir TLS a [[127.0.0.1]:10050]: \
      Connexió tancada per igual. Comproveu els tipus de connexió i els permisos d'accés

Una banda es connecta amb el certificat, però l'altra banda només admet PSK o viceversa

Al registre (amb GnuTLS):

 no s'ha pogut acceptar una connexió entrant: des de 127.0.0.1: zbx_tls_accept(): gnutls_handshake() ha fallat:\
      -21 No s'ha pogut negociar un conjunt de xifrat compatible.

Al registre (amb OpenSSL 1.0.2c):

 no s'ha pogut acceptar una connexió entrant: a partir de 127.0.0.1: l'enllaç TLS ha retornat el codi d'error 1:\
      fitxer .\ssl\s3_srvr.c línia 1411: error:1408A0C1:Rutines SSL:ssl3_get_client_hello:no hi ha xifrat compartit:\
      TLS escriu l'alerta fatal "error en l'establiment de comunicació (handshake)"

Provant d'emprar el remitent Zabbix compilat amb suport TLS per enviar dades al servidor/proxy Zabbix compilat sense TLS

Al registre del costat de la connexió:

Linux:

...A zbx_tls_init_child() ...Biblioteca OpenSSL (versió OpenSSL 1.1.1 11 de setembre de 2018) inicialitzada ... ...A zbx_tls_connect(): psk_identity:"Remitent de prova de PSK" ...Final de zbx_tls_connect():Error FAIL: 'connexió tancada pel company' ... error d'enviament del valor: TCP correcte, no es pot establir TLS a [[localhost]:10051]: connexió tancada pel company

Windows:

...Biblioteca OpenSSL (versió OpenSSL 1.1.1a 20 de novembre de 2018) inicialitzada ... ...A zbx_tls_connect(): psk_identity:"Remitent de prova de PSK" ...zbx_psk_client_cb() ha sol·licitat la identitat PSK "Remitent de prova PSK" ...Fi de zbx_tls_connect():Error FAIL:'Error d'E/S SSL_connect(): [0x00000000] L'operació s'ha completat correctament.' ... error d'enviament del valor: TCP correcte, no es pot establir TLS a [[192.168.1.2]:10051]: Error d'E/S SSL_connect(): [0x00000000] L'operació s'ha completat correctament.

Al registre del costat del servidor/proxy :

...no s'ha pogut acceptar una connexió entrant: a partir de 127.0.0.1: el suport per a TLS no s'ha compilat pas

Una banda es connecta a PSK, però l'altra empra LibreSSL o s'ha compilat sense suport de xifrat

LibreSSL no és compatible amb PSK.

Al registre del costat de connexió:

...TCP correcte, no es pot establir TLS a [[192.168.1.2]:10050]: Error d'E/S SSL_connect(): [0] Correcte

Al registre de l'altra banda:

... no s'ha pogut acceptar una connexió entrant: des de 192.168.1.2: el suport per a PSK no es va compilar

A la interfície web de Zabbix:

Ha fallat l'obtenció del valor de l'agent: TCP correcte, no es pot establir TLS a [[192.168.1.2]:10050]: SSL_connect() Error d'E/S: [0] Correcte

Una banda es connecta a PSK, però l'altra empra OpenSSL amb el suport PSK desactivat

Al registre del costat de connexió:

...TCP correcte, no es pot establir TLS a [[192.168.1.2]:10050]: SSL_connect() estableix el codi de resultat a SSL_ERROR_SSL: fitxer ../ssl/record/rec_layer_s3.c línia 1536: error:14094410:Rutines SSL: ssl3_read_bytes:falla de connexió d'alertes sslv3: nombre d'alerta SSL 40: TLS llegeix l'alerta fatal "error d'establiment de connexió"

Al registre de l'altra banda:

... no s'ha pogut acceptar una connexió entrant: des de 192.168.1.2: el codi de resultat de l'establiment de la connexió TLS estableix el codi de resultat a 1: fitxer ssl/statem/statem_srvr.c línia 1422: error:1417A0C1:Rutines SSL:tls_post_process_client_hello: sense xifrat compartit: TLS escriu l'alerta fatal "fallida d'establiment de connexió"