> Objecte esdeveniment

Els següents objectes són vinculats a l'API event.

Esdeveniment

Els esdeveniments els crea el servidor Zabbix i no es poden modificar mitjançant l'API.

L'objecte d'esdeveniment té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
eventid string ID d'esdeveniment.
source integer Tipus de l'esdeveniment.

Valors possibles:
0 - esdeveniment creat per un trigger;
1 - esdeveniment creat per una regla de descobriment;
2 - esdeveniment creat per un autoregistre actiu;
3 - esdeveniment intern;
4 - esdeveniment creat en actualitzar l'estat d'un servei.
objecte integer Tipus d'objecte relacionat amb l'esdeveniment.

Valors possibles per a esdeveniments de descobriment:
0 - trigger.

Valors possibles per a esdeveniments de descobriment: <br >1 - equip descobert;
2 - servei descobert.

Valors possibles per a esdeveniments d'autoregistre:
3 - equip auto-registrat.

Valors possibles ​​per a esdeveniments interns:
0 - trigger;
4 - element;
5 - regla de descobriment de baix nivell.

Valors possibles per a esdeveniments de servei:
6 - servei.
objectid string Id de l'objecte relacionat amb l'esdeveniment.
acknowledged integer Indica si l'esdeveniment s'ha reconegut.
clock timestamp Hora en què es va crear l'esdeveniment.
ns integer Nanosegons en crear l'esdeveniment.
name string Nom de l'esdeveniment resolt.
value integer Estat de l'objecte relacionat.

Possibles valors per a esdeveniments d'activació i servei:
0 - D'acord;
1 - problema.

Valors possibles per a esdeveniments de descobriment :
0 - equip o servei actiu;
1 - equip o servei inactiu;
2 - equip o servei descobert;
3 - equip o servei perdut.

Valors possibles ​​per a esdeveniments interns:
0 - estat "normal";
1 - estat "desconegut" o "no compatible".

Aquest paràmetre no s'empra per a esdeveniments d'autoregistre.
severity integer Gravetat actual de l'esdeveniment.

Valors possibles:
0 - sense classificar;
1 - informació;
2 - advertiment;
3 - mitjana;
>4 - alta;
5 - desastre.
r_eventid string ID d'esdeveniment de recuperació.
c_eventid string ID d'esdeveniment problemàtic que ha generat l'esdeveniment OK.
cause_eventid string ID d'esdeveniment de causa.
correlationid string ID de correlació.
userid string ID d'usuari si l'esdeveniment s'ha tancat manualment.
suppressed integer Si l'esdeveniment s'ha esborrat.

Valors possibles:
0 - l'esdeveniment és en estat normal;
1 - l'esdeveniment s'ha esborrat.
opdata string Dades operacionals amb macros ampliades.
urls matriu d'URL de tipus de suport URL de tipus de suport actiu.

Etiqueta d'esdeveniment

L'objecte d'etiqueta d'esdeveniment té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
tag string Nom de l'etiqueta d'esdeveniment.
value string Valor de l'etiqueta d'esdeveniment.

URL dels tipus de suport

L'objecte té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
name string nom d'URL definit pel tipus de suport.
url string valor d'URL definit pel tipus de suport.

Els resultats contindran entrades només per als tipus de suport actius amb una entrada de menú d'esdeveniments activada. La macro emprada a les propietats s'ampliarà, però si una de les propietats conté una macro no ampliada, ambdues propietats s'exclouran dels resultats. Les macros compatibles són descrites en aquesta pàgina.