1 Configurant un trigger

Vista general

Per configurar un trigger, procediu així:

 • Aneu a: Recollida de dadesEquips
 • Feu clic a Triggers a la fila d'equip
 • Feu clic a Crea un trigger a la dreta (o al nom del trigger per modificar un trigger existent)
 • Introduïu els paràmetres del trigger al formulari

Veieu també informació general sobre els triggers i els seus temps de càlcul.

Configuració

La pestanya Trigger conté tots els atributs essencials del trigger.

Tots els camps d'entrada obligatoris són marcats amb un asterisc vermell.

Paràmetre Descripció
Nom Nom del trigger.
Les macros admeses són: {HOST.HOST}, {HOST.NAME}, {HOST.PORT}, { HOST.CONN} , {HOST.DNS}, {HOST.IP}, {ITEM.VALUE}, {ITEM.LASTVALUE}, {ITEM.LOG.*} i macros d'usuari {$MACRO}.
Les macros $1, $2...$9 es poden emprar per fer referència a la primera, segona...novena constant de l'expressió.
Nota: les macros $1-$9 es resolen correctament si fan referència a constants en expressions relativament simples i senzilles. Per exemple, el nom "Càrrega de la CPU superior a $1 a {HOST.NAME}" canviarà automàticament a "Càrrega de la CPU superior a 5 al nou equip" si l'expressió és last(/New Host/system.cpu.load [percpu ,avg1 ])>5
Nom de l'esdeveniment Si s'estableix, aquest nom s'emprarà per crear el nom de l'esdeveniment del problema, en lloc del nom del trigger.
El nom de l'esdeveniment es pot emprar per crear alertes que continguin dades del problema (veieu exemple).
S'admeten el mateix conjunt de macros que al nom del trigger, més les macros d'expressió {TIME} i {?EXPRESSION}.
S'admet des de Zabbix 5.2.0.
Dades operacionals Les dades operatives permeten definir cadenes arbitràries amb macros. Les macros es resoldran dinàmicament en dades en temps real a MonitoratgeProblemes. Tot i que les macros del nom del trigger (veieu més amunt) resoldran els seus valors en el moment que es produeixi un problema i es convertiran en la base d'un nom de problema estàtic, les macros de les dades operatives conserven la capacitat de mostrar dinàmicament la informació més recent.
S'admet el mateix conjunt de macros que al nom del trigger.
Gravetat Definiu el trigger requerit [gravetat] fent clic als botons.
Expressió del problema Lògica Expressió que s'empra per definir les condicions d'un problema.
Es crea un problema un cop es compleixen totes les condicions incloses a l'expressió, és a dir, dir que l'expressió s'avalua com a VERTADERA. El problema es resoldrà tan bon punt l'expressió s'avaluï com a FALSA, tret que s'especifiquen condicions de recuperació addicionals a Expressió de recuperació.
Generació d'esdeveniments d'acord Opcions de generació d'esdeveniments d'acord:
Expressió - Els esdeveniments d'acord es generen a partir de la mateixa expressió que els esdeveniments problemàtics;
Expressió de recuperació - Els esdeveniments d'acord es generen si l'expressió del problema s'avalua com a FALSA i l'expressió de recuperació s'avalua com a CERTA;
Cap - en aquest cas, el trigger mai tornarà a un estat correcte per si mateix.
Expressió de recuperació Expressió lògica (opcional) que defineix condicions addicionals que s'han de complir abans de resoldre el problema, després que l'expressió del problema original ja s'hagi avaluat com a FALSA.
L'expressió de recuperació és útil per a la histèresi del trigger. No és possible resoldre un problema només amb l'expressió de recuperació si l'expressió del problema sempre és CERTA.
Aquest camp només és disponible si se selecciona "Expressió de recuperació" per a Generació d'esdeveniments d'acord.
Mode de generació d'esdeveniments de PROBLEMA Mode de generació d'esdeveniments de problemes:
Només - es genera un únic esdeveniment quan un trigger passa a l'estat "Problema" per primer cop;
Múltiple - es genera un esdeveniment per a cada avaluació 'Problema' del trigger.
Es tanca un esdeveniment d'acord Trieu si es tanca l'esdeveniment d'acord:
Tots els problemes - tots els problemes d'aquest trigger
Tots els problemes si els valors de l'etiqueta coincideixen - només els problemes de trigger amb valors corresponents de l'etiqueta d'esdeveniment
Etiqueta per a la coincidència Introduïu el nom de l'etiqueta d'esdeveniment que s'emprarà per a la correlació d'esdeveniments.
Aquest camp es mostra si s'han triat "Tots els problemes si els valors de l'etiqueta coincideixen" per a la propietat Es tanca un esdeveniment d'acord i es mostra obligatòria en aquest cas.
Permetre el tancament manual Marqueu per permetre el tancament manual d'esdeveniments problemàtics generats per aquest trigger. El tancament manual és possible quan es reconeixen esdeveniments problemàtics.
URL Si no és buida, la URL introduïda aquí és disponible com a enllaç a diverses ubicacions de front-end, com ara fent clic al nom del problema a Monitoratge → Problemes (opció URL al menú Trigger) i al giny del tauler de control Problemes.
S'admeten el mateix conjunt de macros que al nom del trigger, més {EVENT.ID}, {HOST.ID} i {TRIGGER.ID}. Tingueu en compte que les macros d'usuari amb valors secrets no es resoldran a l'URL.
Descripció Camp de text emprat per proporcionar més informació sobre aquest trigger. Pot contindre instruccions per resoldre un problema específic, informació de contacte del personal responsable, etc.
S'admeten el mateix conjunt de macros que al nom del trigger.
Activat Desmarcar aquesta casella desactivarà el trigger, si escau.
Els problemes d'un trigger desactivat ja no es veuen a la interfície, però no s'esborren.

La pestanya Etiquetes us permet definir etiquetes al nivell de trigger. Tots els problemes d'aquest trigger s'etiquetaran amb els valors introduïts aquí.

A més, l'opció Etiquetes i triggers heretats us permet veure les etiquetes definides a nivell de model, si el trigger prové d'aquest model. Si hi ha diversos models amb la mateixa etiqueta, aquestes etiquetes només es mostren una vegada i els noms dels models es separen per comes. Un trigger no "hereta" i mostra etiquetes a nivell d'equip.

Paràmetre Descripció
Nom/Valor Definiu etiquetes personalitzades per marcar esdeveniments triggers.
Les etiquetes són un parell de valors i nom d'etiqueta. Podeu emprar només el nom o combinar-lo amb un valor. Un trigger pot tindre diverses etiquetes amb el mateix nom, però amb valors diferents.
Macros d'usuari, context de macro d'usuari, macros de descoberta de baix nivell i funcions macro amb {{ITEM .VALUE}}, {{ITEM.LASTVALUE}} i macros de descoberta de baix nivell s'admeten a les etiquetes d'esdeveniment. Les macros de descoberta de baix nivell es poden emprar en un context de macro.
La macro {TRIGGER.ID} és compatible amb els valors de l'etiqueta de trigger. Això pot ser útil per identificar triggers creats a partir de prototips de trigger i, per exemple, esborrar problemes d'aquests triggers durant el manteniment.
Si la longitud total del valor ampliat supera els 255, es reduirà a 255 caràcters.
Veieu totes les macros admeses per a les etiquetes d'esdeveniment.
Les etiquetes d'esdeveniment es poden emprar per a la correlació d'esdeveniments, en condicions d'acció i també serà visible a MonitoratgeProblemes o el giny Problemes.

La pestanya Dependències conté totes les [dependències] del trigger.

Feu clic a Afegir per afegir una nova dependència.

També podeu configurar un trigger obrint un trigger existent, prement el botó Clonar i després desant-lo amb un nom diferent.

Prova d'expressions

Es pot provar el trigger configurat per determinar quin seria el resultat de l'expressió en funció del valor rebut.

Es pren com a exemple l'expressió següent d'un patró oficial:

 avg(/Cisco IOS SNMPv2/sensor.temp.value[ciscoEnvMonTemperatureValue.{#SNMPINDEX}],5m)>{$TEMP_WARN}
    or
    last(/Cisco IOS SNMPv2/sensor.temp.status[ciscoEnvMonTemperatureState.{#SNMPINDEX}])={$TEMP_WARN_STATUS}

Per provar l'expressió, feu clic a Expression Builder a sota del camp d'expressió.

Al creador d'expressions, s'enumeren totes les expressions individuals. Per obrir la finestra de prova, feu clic a Prova sota la llista d'expressions.

A la finestra de prova, podeu introduir valors de mostra ('80', '70', '0', '1' en aquest exemple) i després veure el resultat de l'expressió fent clic al botó Prova.

Es pot veure el resultat de les expressions individuals així com l'expressió sencera.

"TRUE" significa que l'expressió especificada és correcta. En aquest cas particular A, "80" és més gran que el valor especificat {$TEMP_WARN}, "70" en aquest exemple. Com era d'esperar, apareix un resultat "VERTADER".

"FALSE" significa que l'expressió especificada és incorrecta. En aquest cas concret B, {$TEMP_WARN_STATUS} "1" ha d'ésser igual al valor especificat, "0" en aquest exemple. Com era d'esperar, apareix un resultat "FALSE".

El tipus d'expressió escollit és "OR". Si almenys una de les condicions especificades (A o B en aquest cas) és TRUE, el resultat global també serà TRUE. Això significa que el valor actual supera el valor d'avís i s'ha produït un problema.