11 Disponibilitat de l'equip

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Disponibilitat de l'equip als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Paràmetres

S'admeten els paràmetres següents per al giny Disponibilitat d'equip.

Paràmetre tipus nom valor
Interval d'actualització 0 rf_rate 0 - Sense actualització;
10 - 10 segons;
30 - 30 segons;
60 - 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - (per defecte) 15 minuts.
Grups d'equips 2 groupids Grup d'equips ID.

Nota: per configurar diversos grups d'equips, creeu un objecte de camp de giny de tauler per a cada grup d'equips.
Tipus d'interfície 0 tipus_interfície 0 - Cap;
1 - Agent Zabbix;
2 - SNMP;
3 - IPMI;
4 - JMX.

Per defecte. : 1, 2, 3, 4 (tots activats).

Nota: per configurar diversos valors, creeu un objecte de camp de giny de tauler per a cada valor.
Disposició 0 disposició 0 - (per defecte) Horitzontal;
1 - Vertical.
Mostra equips en manteniment 0 manteniment 0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Disponibilitat d'equips. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configurar el giny de Disponibilitat d'equip

Configura el giny de Disponibilitat d'equip que ensenya la informació de disponibilitat (en disposició vertical) dels equips del grup d'equips "4" amb "agent de Zabbix" i les interfícies "SNMP" configuredes.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "hostavail",
                "name": "Host availability",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 6,
                "height": 3,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 2,
                    "name": "groupids",
                    "value": 4
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "interface_type",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "interface_type",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "layout",
                    "value": 1
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també