> Objecte test de descoberta

Els següents objectes són relacionats amb l'API dcheck.

Test de descoberta

L'objecte de test de descoberta defineix una verificació específica feta per una regla de descoberta de xarxa. Té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
dcheckid string (només lectura) ID del test de descoberta.
druleid string (només lectura) ID de la regla de descoberta al qui pertany el test.
key_ string El valor d'aquesa propietat difereix segons el tipus de test:
- clau per demanar els tests d'agent de Zabbix, obligatori;
- SNMP OID per als tests SNMPv1, SNMPv2 i SNMPv3, obligatori.
ports string Un o més rangs de ports per testar, separats per comes. Emprat per tots els tests excepte ICMP.

Per defecte: 0.
snmp_community string Comunitat SNMP.

obligatori per als tests d'agents SNMPv1 i SNMPv2.
snmpv3_authpassphrase string Frase de pas d'autenticació emprat per als tests d'agents SNMPv3 amb nivell de seguretat definit a authNoPriv o authPriv.
snmpv3_authprotocol integer Protocol d'autenticació emprat pels tests d'agent SNMPv3 amb nivell de seguretat establert a authNoPriv o authPriv.

Valors possibles:
0 - (per defecte) MD5;
1 - SHA1;
2 - SHA224;
3 - SHA256;
4 - SHA384;
5 - SHA512.
snmpv3_contextname string Nom de context SNMPv3. Emprat només pels tests SNMPv3.
snmpv3_privpassphrase string Frase de pas de privacitat emprada pels tests d'agent SNMPv3 amb nivell de seguretat establert a authPriv.
snmpv3_privprotocol integer Protocol de privacitat emprat pels tests d'agent SNMPv3 amb el nivell de seguretat establert a authPriv.

Valors possibles:
0 - (per defecte) DES;
1 - AES128;
2 - AES192;
3 - AES256;
4 - AES192C;
5 - AES256C.
snmpv3_securitylevel string Nivell de seguretat emprat pels tests d'agent SNMPv3.

Valors possibles:
0 - noAuthNoPriv;
1 - authNoPriv;
2 - authPriv.
snmpv3_securityname string Nom de seguretat emprat pels tests d'agent SNMPv3.
type
(obligatori)
integer Tipus de test.

Valors possibles:
0 - SSH;
1 - LDAP;
2 - SMTP;
3 - FTP;
4 - HTTP;
5 - POP;
6 - NNTP;
7 - IMAP;
8 - TCP;
9 - Agent de Zabbix;
10 - SNMPv1 agent;
11 - SNMPv2 agent;
12 - ICMP ping;
13 - SNMPv3 agent;
14 - HTTPS;
15 - Telnet.
uniq integer Indica si hem de fer ús aquest test com a criteri d'unicitat del dispositiu. Una única verificació pot ésser configurada per la regla de descoberta. Emprat per les verificacions d'agent de Zabbix, SNMPv1, SNMPv2 i SNMPv3.

Valors possibles:
0 - (per defecte) no emprar pas aquest test com a criteri únic;
1 - emprar aquest test com a criteri únic.
host_source integer Origen per al nom d'equip.

Valors possibles:
1 - (per defecte) DNS;
2 - IP;
3 - valor de descoberta d'aquest test.
name_source integer Origen per al nom visible.

Valors possibles:
0 - (per defecte) no definit;
1 - DNS;
2 - IP;
3 - valor de descoberta per aquest test.