hostgroup.get

Descripció

integer/array hostgroup.get(object parameters)

El mètode permet recuperar grups d'equips segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol mena. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres definint la sortida esperada.

El mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
graphids string/array Retorna només grups d'equips que contenen equips o patrons amb els gràfics donats.
groupids string/array Retorna només els grups d'equips amb els ID de grup d'equips donats.
hostids string/array Retorna només els grups d'equips que contenen els equips donats.
maintenanceids string/array Retorna només els grups d'equips afectats pels manteniments donats.
triggerids string/array Retorna només grups d'equips que contenen equips o patrons amb els triggers donats.
with_graphs flag Retorna només grups d'equips que contenen equips amb gràfics.
with_graph_prototypes flag Retorna només grups d'equips que contenen equips amb prototips de gràfics.
with_hosts_and_templates flag Retorna només grups d'equips que contenen plantilles o.
with_httptests flag Retorna només grups d'equips que contenen equips amb comprovacions web.

Anul·la la configuració with_monitored_httptests.
with_items flag Retorna només grups d'equips que contenen equips o plantilles amb elements.

Substitueix la configuració with_monitored_items i with_simple_graph_items.
with_item_prototypes flag Retorna només grups d'equips que contenen equips o plantilles amb prototips d'elements.

Anul·la el paràmetre with_simple_graph_item_prototypes.
with_simple_graph_item_prototypes marcador Retorna només grups d'equips que contenen equips amb prototips d'elements, activats en crear-los i amb informació de tipus numèric.
with_monitored_httptests flag Retorna només grups d'equips que contenen equips amb monitors web activats.
with_monitored_hosts flag Retorna només grups d'equips que contenen equips monitorats.
with_monitored_items flag Retorna només grups d'equips que contenen equips o plantilles amb elements activats.

Anul·la la configuració with_simple_graph_items.
with_monitored_triggers flag Retorna només grups d'equips que contenen equips amb triggers activats. També s'han d'activar tots els elements emprats al trigger.
with_simple_graph_items flag Retorna només grups d'equips que contenen equips amb elements numèrics.
with_triggers flag Retorna només grups d'equips que contenen equips amb triggers.

Anul·la la configuració with_monitored_triggers.
selectDiscoveryRule query Retorna una propietat discoveryRule que conté la regla de descobriment de baix nivell que va crear el grup d'equips.
selectGroupDiscovery query Retorna la propietat groupDiscovery que conté l'objecte de descobriment del grup d'equips.

L'objecte de descobriment del grup d'equips enllaça un grup d'equips descobert a un grup d'equips prototip i té les propietats següents:
groupid - (cadena) identificador del grup d'equips descobert;
última comprovació - (marca de temps) el darrer grup de temps descobert 'equips;
nom - (cadena) nom del prototip del grup d'equips;< br>parent_group_prototypeid - (cadena) ID del prototip del grup d'equips a partir del qual es va crear l'equip;
ts_delete' -(marca de temps)hora en què un grup d'equips que ja no es descobreix s'esborrarà.| |selectHosts|query|Retorna una propietat [equips](/manual/api/reference/host/object) que conté els equips que pertanyen al grup d'equips.

Admet
count.| |limitSelects|integer|Limita el nombre de registres retornats per les subconsultes.

S'aplica a les subconsultes següents:
selectHosts: els resultats s'ordenaran perhost;< br>selectTemplates- els resultats s'ordenaran perhost.| |sortfield|string/array|Ordena el resultat per les propietats donades.

Els valors possibles són:
groupid,name.| |countOutput|boolean|Aquests paràmetres, comuns a tots els mètodesget, es descriuen als [comentaris de referència](/manual/api/reference_commentary#common_get_method_parameters).| |excludeSearch|boolean|^| |filter|object|^| |limit|integer|^| |output|query|^| |preservekeys|boolean|^| |search|object|^| |searchByAny|boolean|^| |searchWildcardsEnabled|boolean|^| |sortorder|string/array|^| |startSearch|boolean|^| |monitored\_hosts(obsolet)|flag|Aquest paràmetre és obsolet; empreuwith_monitored_hostsen el seu lloc.
Retorna només grups d'equips que contenen equips monitorats.| |real\_hosts
(obsolet)|flag|Aquest paràmetre és obsolet; empreu
with_hosts` en el seu lloc.
Retorna només grups d'equips que contenen equips.

Valors de retorn

(integer/array) Retorna un d'entre:

 • una taula d'objectes;
 • el recompte d'objectes recuperats, si s'empra el paràmetre countOutput.

Exemples

recupear informació per nom

Recupera tota la informació dels grups d'equips anomenats "Servidors Zabbix" i "Servidors Linux".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hostgroup.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "filter": {
          "name": [
            "Servidors Zabbix",
            "Servidors Linux"
          ]
        }
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "groupid": "2",
          "name": "Linux servers",
          "internal": "0"
        },
        {
          "groupid": "4",
          "name": "Zabbix servers",
          "internal": "0"
        }
      ],
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CHostGroup::get() in ui/include/classes/api/services/CHostGroup.php.