2 Operacions

Vista general

Podeu configurar les operacions següents per a tots els esdeveniments:

 • Enviar un missatge
 • Executar una comanda remota

El servidor Zabbix no crea alertes si l'accés a l'equip és "denegat" explícitament a l'usuari definit com a destinatari de l'operació d'acció o si l'usuari no té drets definits a l'equip.

Per als esdeveniments de descoberta automàtica i registre automàtic, hi ha operacions addicionals disponibles:

 • Afegir equip
 • Esborra l'equip
 • Habilita l'equip
 • Desactiva l'equip
 • Afegeix al grup l'equip
 • Eliminar del grup l'equip
 • Enllaça al model
 • Desenllaça del model
 • Estableix el mode d'inventari de l'equip

Configurar una operació

Per configurar una operació, aneu a la pestanya Operacions a la configuració [acció] (/manual/config/notifications/action).

Atributs generals de funcionament:

Paràmetre Descripció
Durada de la passa de l'operació per defecte Durada de la passa de l'operació per defecte (de 60 segons a 1 setmana).
Per exemple, una durada de la passa d'1 hora significa que si es realitza una operació, passarà una hora abans de la passa següent.< br>S'admeten sufixos de temps, per exemple 60s, 1m, 2h, 1d, des de Zabbix 3.4.0.
Les macros d'usuari són compatibles, des de Zabbix 3.4.0.
Operacions Es mostren les operacions d'acció (si n'hi han) amb aquests detalls:
Passes - passes d'escalada a les quals s'assigna l'acord
Detalls - tipus d'operació i el seu destinatari/destinatari.
La llista d'operacions també mostra el tipus de suport emprat (correu electrònic, SMS o script), així com el nom i cognoms (entre parèntesis després del nom, nom d'usuari) d'un destinatari de la notificació.< br>Comença a - quan després d'un esdeveniment es realitza l'operació
Durada - es mostra la durada de la passa. Es mostra Predeterminat si la passa empra una durada predeterminada, i es mostra un temps si s'empra una durada personalitzada.
Acció - es mostren els enllaços per editar i suprimir una operació.
Operacions de recuperació Es mostren les operacions d'acció (si n'hi han) amb aquests detalls:
Detalls - tipus d'operació i el seu receptor/destí.
La llista d'operacions també mostra el tipus de mitjans emprats (correu electrònic, SMS o script), així com el nom i els cognoms (entre parèntesis després del nom d'usuari) d'un destinatari de la notificació.
Acció - els enllaços per modificar i esborrar es mostren a l'operació.
Operacions d'actualització Es mostren les operacions d'acció (si n'hi han) amb aquests detalls:
Detalls - tipus d'operació i el seu destinatari/destinatari.
Les operacions de llista també mostren el tipus de suport emprat (correu electrònic, SMS o script), així com el nom i els cognoms (entre parèntesis després del nom d'usuari) d'un destinatari de la notificació.
Acció - es mostren els enllaços per modificar i esborrar una operació.
Atura les operacions dels problemes esborrats Marqueu aquesta casella per endarrerir l'inici de les operacions mentre duri una finestra de manteniment. Quan s'inicien les operacions, després del manteniment, es realitzen totes les operacions, incloses les operacions d'esdeveniments durant el manteniment.
Tingueu en compte que aquesta configuració només afecta les escalades de problemes; les operacions de recuperació i actualització no es veuran afectades.
Si desmarqueu aquesta casella, les operacions s'executaran sense demora fins i tot durant un període de manteniment.
Aquesta opció no és disponible per al servei d'accions.
Notificar sobre les escalades cancel·lades Desmarqueu aquesta casella per desactivar les notificacions sobre les escalades cancel·lades (quan l'equip, l'element, el trigger o l'acció són desactivats).

Tots els camps d'entrada obligatoris són marcats amb un asterisc vermell.

Per configurar els detalls d'una operació nova, feu clic a al bloc Operacions. Per editar una operació existent, feu clic a al costat de l'operació. S'obrirà una finestra emergent on podeu editar els detalls de la passa de l'operació.

Detalls de l'operació

Paràmetre Descripció
Operació Trieu l'operació:
Envia missatge - envia un missatge a l'usuari
<nom de la comanda remota> - executeu una comanda a distància. Les comandes són disponibles per a l'execució si s'han definit prèviament a scripts globals amb Operació d'acció triada com a àmbit.
Hi ha altres operacions disponibles per a esdeveniments basats en descoberta i registres automàtics (veieu més amunt).
Passes Trieu les passes a les quals assignar l'operació en una programació d'escalades (escalades):
Des de - executar des d'aquesta passa
Fins a - executar fins a aquesta fase (0 - indefinidament, l'execució no serà limitada)
Durada de la passa Durada personalitzada d'aquestes passes (0: empreu la durada de la passa predeterminada).
Sufixos de temps s'admeten per càrrega, per exemple, 60 s, 1 m, 2 h, 1 d, amb Zabbix 3.4.0.
S'admeten macros d'usuari, amb Zabbix 3.4.0.
Es poden assignar diverses operacions a la mateixa passa. Si aquestes operacions tenen definides diferents durades de passa, es considera la més curta i s'aplica la passa.
Tipus d'operació: Envia missatge
Enviar a grups d'usuaris Feu clic a Afegir per triar els grups d'usuaris als quals enviar el missatge.
El grup d'usuaris ha de tindre almenys permisos de "lectura" a l'equip a per ser notificat.
Enviar als usuaris Feu clic a Afegir per triar els usuaris als quals enviar el missatge.
L'usuari ha de tindre almenys permisos de "lectura" a l'equip per ser notificat.
Envia només a Envia un missatge a tots els tipus de suport definits o a un de triat.
Missatge personalitzat Si es tria, es pot configurar el missatge personalitzat.
Per a les notificacions d'esdeveniments interns mitjançant webhooks, cal un missatge personalitzat.
Assumpte Assumpte del missatge personalitzat. El tema pot contindre macros. És limitat a 255 caràcters.
Missatge El missatge personalitzat. El missatge pot contindre macros. És limitat a un nombre determinat de caràcters en funció del tipus de base de dades (veieu enviar missatge per a més informació).
Tipus d'operació: comanda remota
Llista d'objectius Trieu els objectius sobre els quals executar l'ordre:
Equip actual - L'ordre s'executa a l'equip del trigger que va provocar l'esdeveniment problemàtic. Aquesta opció no funcionarà si hi ha diversos equips al trigger.
Equip - trieu l'equip o equips on executar l'ordre.
Grup d'equips - trieu el o els grups d'equips per executar l'ordre. L'especificació d'un grup d'equip pare inclou implícitament tots els grups d'equips heretats. Per tant, l'ordre remota també s'executarà en equips en grups hereus.
Una ordre en un equip només s'executa una vegada, encara que l'equip coincideixi més d'una vegada (per exemple, des de diversos grups d'equip; individualment i des d'un grup equip).
La llista d'objectius no té sentit si s'és executant un script personalitzat al servidor Zabbix. En aquest cas, triar diversos objectius només fa que l'script s'executi al servidor diversos cops.
Tingueu en compte que, per als scripts globals, la selecció d'objectius també depèn de la configuració Hostgroup a la configuració de l'script global.
L'opció Llista d'objectius no és disponible per a accions de servei perquè, en aquest cas, les comandes remotes encara s'executen al servidor Zabbix.
Condicions Condició d'execució de l'operació:
L'esdeveniment no es reconeix - només quan l'esdeveniment no és reconegut
L'esdeveniment és reconegut - només quan l'esdeveniment és reconegut.
L'opció Condicions no és disponible per a accions de servei.

Quan hagis acabat, fes clic a Afegir per afegir la transacció a la llista de Transaccions.