token.generate

Descripció

object token.generate(array ids)

Aquest mètode permet generar tokens.

Cal el permís de Gestionar els testimonis de l'API perquè el rol d'usuari pugui gestionar els testimonis d'altres usuaris.

Es pot generar un token amb aquest mètode només si s'ha creat.

Paràmetres

(array) IDs dels tokens que es generaran.

Valors de retorn

(array) Retorna una matriu d'objectes que contenen l'ID del token generat sota la propietat tokenid i la cadena d'autorització generada sota la propietat token.

Propietat Tipus Descripció
tokenid string identificador de token.
token string La cadena d'autorització generada per a aquest token.

Exemples

Generar diversos tokens

Genera dos tokens.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "token.generate",
      "params": [
        "1",
        "2"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "tokenid": "1",
          "token": "bbcfce79a2d95037502f7e9a534906d3466c9a1484beb6ea0f4e7be28e8b8ce2"
        },
        {
          "tokenid": "2",
          "token": "fa1258a83d518eabd87698a96bd7f07e5a6ae8aeb8463cae33d50b91dd21bd6d"
        }
      ],
      "id": 1
    }

Font

CToken::generate() in ui/include/classes/api/services/CToken.php.