zabbix_server

Secció: Comandes de Manteniment (8)
Actualitzat: 4 de Setembre de 2020
Índex Tornar al contingut principal


 

NOM

zabbix_server - dimoni servidor Zabbix  

SINOPSI

zabbix_server [-c config-file]
zabbix_server [-c config-file] -R runtime-option
zabbix_server -h
zabbix_server -V  

DESCRIPCIÓ

zabbix_server és el dimoni principal del programari Zabbix.  

OPCIONS

-c, --config config-file
Agafar el config-file alternatiu enlloc del que hi ha per defecte.

-f, --foreground
El servidor Zabbix corre en primer pla.

-R, --runtime-control runtime-option
Funcions administratives segons el runtime-option.

 

CONTROL DE TEMPS D'EXECUCIÓ

Opcions de control de temps d'execució

config_cache_reload
Recarrega la cau de la configuració. No es té en compte si la cau és carregant-se en aquell moment. L'arxiu de configuració per defecte (excepte si s'especifica l'opció -c) s'emprarà per trobar l'arxiu PID i el senyal s'enviarà al procés, llistat a l'arxiu PID.

snmp_cache_reload
Recarrega la cau SNMP.

housekeeper_execute
Fa córrer el housekeeper. No es té en compte si el housekeeper és corrent.

trigger_housekeeper_execute
Executa el procés de neteja de triggers. No es té en compte si el el procés de neteja de triggers és corrent.

diaginfo[=section]
Registra les informacions de diagnòstic intern de la secció citada. Secció pot ésser historycache, preprocessing, alerting, lld, valuecache. Per defecte s'enregistra la informació de diagnòstic de totes les seccions.

diaginfo[=target] Recull informació de diagnòstic al l'arxiu de registre del servidor.

ha_status Registre de l'estat del cluster d'alta disponibilitat (HA).

ha_remove_node[=objectiu] Esborreu el node d'alta disponibilitat (HA) especificat pel seu nom o identificador. Tingueu en compte que els nodes actius/en espera no es poden pas esborrar.

ha_set_failover_delay[=retard] Estableix el retard de la migració per error d'alta disponibilitat (HA). S'admeten sufixos de temps, com ara 10 segons, 1 m.

proxy_config_cache_reload[=destí] Torneu a carregar la memòria cau de configuració del proxy.

secrets_reload Torna a carregar els secrets de Vault.

service_cache_reload Torneu a carregar la memòria cau del gestor de serveis.

snmp_cache_reload Torneu a carregar la memòria cau SNMP, netegeu les propietats SNMP (hora del motor, engegades del motor, identificador del motor, credencials) per a tots els equips.

prof_enable[=objectiu] Activa la creació de perfils. Afecta tots els processos si no s'especifica l'objectiu. El perfil activat proporciona detalls de tots els rwlocks/mutexs pel nom de la funció. Suportat des de Zabbix 6.0.13.

prof_disable[=objectiu] Desactiva la creació de perfils. Afecta tots els processos si no s'especifica l'objectiu. Suportat des de Zabbix 6.0.13.

log_level_increase[=objectiu*] Augmenta el nivell de registre, afecta tots els processos si no s'especifica l'objectiu.

log_level_decrease[=objectiu*] Disminueix el nivell de registre, afecta tots els processos si no s'especifica l'objectiu.

 

Fites de control del nivell de registre

process-type
Tots els processos del tipus especificat (alerter, alert manager, configuration syncer, discoverer, escalator, history syncer, housekeeper, http poller, icmp pinger, ipmi manager, ipmi poller, java poller, lld manager, lld worker, poller, preprocessing manager, preprocessing worker, proxy poller, self-monitoring, snmp trapper, task manager, timer, trapper, unreachable poller, vmware collector)

process-type,N
Tipus i nombre de procés (p.e., poller,3)

pid
Identificador de procés (fins a 65535). Per a valors més grans, especificar el destí com a "process-type,N"

 

ARXIUS

/usr/local/etc/zabbix_server.conf
Ubicació per defecte de l'arxiu de configuració del servidor de Zabbix (si no s'ha modificat durant la compilació).

 

VEIEU TAMBÉ

Documentació https://www.zabbix.com/manuals

zabbix_agentd(8), zabbix_get(1), zabbix_proxy(8), zabbix_sender(1), zabbix_js(1), zabbix_agent2(8)  

AUTOR

Alexei Vladishev <>


 

Índex

NOM

SINOPSI

DESCRIPCIÓ

OPCIONS

ARXIUS

VEIEU TAMBÉ

AUTOR


Aquest document s'ha creat el 16:12:14 GMT, 4 de Setembre de 2020