token.create

Descripció

object token.create(object/array tokens)

Aquest mètode crea nous tokens.

Cal el permís de Gestionar els testimonis de l'API perquè el rol d'usuari pugui gestionar els testimonis d'altres usuaris.

Un token creat per aquest mètode ha d'esser generat abans que es pugui emprar.

Paràmetres

(object/array) Tokens a crear.

El mètode admet els tokens amb les propietats estàndard del token.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb els IDs dels tokens creats segons la propietat tokenids. L'ordre dels IDs retornats correspon a l'ordre dels tokens donats.

Exemples

Crear un token

Crear un token actiu que no caduqui mai i autentifiqui l'usuari amb ID "2".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "token.create",
      "params": {
        "name": "Your token",
        "userid": "2"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "tokenids": [
          "188"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Create a disabled token that expires at January 21st, 2021. This token will authenticate current user.

Request:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "token.create",
      "params": {
        "name": "Your token",
        "status": "1",
        "expires_at": "1611238072"
      },
      "id": 1
    }

Response:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "tokenids": [
          "189"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CToken::create() in ui/include/classes/api/services/CToken.php.