zabbix_js

Secció: Comandes d'usuari (1)
Actualitzat: 2019-01-29
Index Return to Main Contents


 

NOM

zabbix_js - Zabbix JS utility  

SINOPSI

zabbix_js -s script-file -p input-param [-l log-level] [-t timeout]
zabbix_js -s script-file -i input-file [-l log-level] [-t timeout]
zabbix_js -h
zabbix_js -V  

DESCRIPCIÓ

zabbix_js és una utilitat e línia de comandes que es pot fer anar per provar els scripts incorporats.  

OPCIONS

-s, --script script-file
Nom de l'arxiu d'script que es vol fer córrer. Si com a nom d'arxiu hi posem '-', l'script es llegirà d'stdin.

-p, --param input-param
Paràmetre d'entrada.

-i, --input input-file
Nom de l'arxiu del paràmetre d'entrada. Si com a nom hi posem '-', l'entrada serà llegida de l'stdin.

-l, --loglevel log-level
Nivell de registre.

-t, --timeout timeout
Temps d'espera, en segons. rang vàlid: 1-60 segons (per defecte: 10)

-h, --help
Mostrar aquesta ajuda i sortir.

-V, --version
Mostrar informació de la versió i sortir.

 

EXEMPLES

zabbix_js -s script-file.js -p example  

VEIEU TAMBÉ

Documentació https://www.zabbix.com/manuals

zabbix_agent2(8), zabbix_agentd(8), zabbix_get(1), zabbix_proxy(8), zabbix_sender(1), zabbix_server(8)


 

Index

NOM

SINOPSI

DESCRIPCIÓ

OPCIONS

EXEMPLES

VEIEU TAMBÉ


Aquest document s'ha fet amb man2html, fent ús de les pàgines del manual..
Hora: 21:23:35 GMT, 18 de Març de 2020