3 Protocol de l'agent Zabbix 2

Vista general

Aquesta secció proporciona informació sobre:

 • Agent2 -> Server : peticions de verificacions actives
 • Server -> Agent2 : respostes de verificacions actives
 • Agent2 -> Server : petició de dades de l'agent
 • Server -> Agent2 : resposta de dades de l'agent
 • Agent2 -> Server : missatge de heartbeat

Peticions de verificacions actives

La petició de verificacions actives s'empra per obtindre les verificacions actives a tractar per l'agent. Aquesta petició s'envia per l'agent a l'iniciar-se, cada interval RefreshActiveChecks.

Camp Tipus Obligatori Valor
request string yes verificacions actives
host string yes Nom d'equip.
version string yes Versió de l'agent: <major>.<minor>.
host_metadata string no El paràmetre de configuració HostMetadata o el valor mètric HostMetadataItem.
interface string no El paràmetre de configuració HostInterface o el valor mètric HostInterfaceItem.
ip string no La primera IP del paràmetre de configuració si s'ha definit ListenIP.
port number no El valor del paràmetre de configuració ListenPort si s'ha definit i no el port d'escolta per defecte de l'agent.
config_revision number no Identificació de configuració per la configuració de la sincronització incremental.
session string no Identificador de sessió per la configuració de la sincronització incremental.

Exemple:

{
    "request": "active checks",
    "host": "Zabbix server",
    "version": "6.0",
    "host_metadata": "mysql,nginx",
    "hostinterface": "zabbix.server.lan",
    "ip": "159.168.1.1",
    "port": 12050,
    "config_revision": 1,
    "session": "e3dcbd9ace2c9694e1d7bbd030eeef6e"
    }

resposta de verificacions actives

El servidor retorna la resposta de comprovacions actives a l'agent després de processar la petició de comprovacions actives.

Camp Tipus Obligatori Valor
response string yes èxit | fallit
info string no Informació d'error en cas de fallada.
data array of objects no Elements de verificació actiu.
key string no Clau d'element amb macros ampliades.
itemid number no Identificador d'element.
delay string no Interval d'actualització de l'element.
lastlogsize number no Darrera mida de l'element.
mtime number no Element mtime.
regexp array of objects no Expressions regular globals.
name string no Nom de l'expressió regular global.
expression string no Expressió regular global.
expression_type number no Tipus d'expressió regular global.
exp_delimiter string no Delimitador global d'expressions regulars.
case_sensitive number no Configuració global de distinció entre majúscules i minúscules d'expressió regular.
config_revision number no Identificador de configuració per la sincronització incremental de configuració. Omès si la configuració de l'equip no s'ha canviat. S'incrementa si la configuració de l'equip ha canviat.

Exemple:

{
    "response": "success",
    "data": [
    {
    "key": "log[/home/zabbix/logs/zabbix_agentd.log]",
    "itemid": 1234,
    "delay": "30s",
    "lastlogsize": 0,
    "mtime": 0
    },
    {
    "key": "agent.version",
    "itemid": 5678,
    "delay": "10m",
    "lastlogsize": 0,
    "mtime": 0
    }
    ],
    "config_revision": 2
    }

Petició de dades de l'agent

La petició de dades de l'agent conté els valors recollits dels elements.

Camp Tipus Obligatori Valor
request string yes agent data
host string yes Nom de l'equip.
version string yes Versió de l'agent: <major>.<menor>.
session string yes ID de sessió única general a cada inici de l'agent.
data array of objects yes Valor dels elements.
id number yes ID del valor (comptador incremental emprat per verificar els valors duplicats en cas de problemes de xarxa).
itemid number yes ID de l'element.
value string no Valor de de l'element.
lastlogsize number no El lastlogsize de l'element.
mtime number no L'mtime de l'element.
state number no Estat de l'element.
source string no El valor de la font del registre d'esdeveniments.
eventid number no Id de l'esdeveniment del registre d'esdeveniments.
severity number no El valor de la gravetat del registre d'esdeveniments.
timestamp number no El valor d'horari del registre d'esdeveniments.
clock number yes L'horari de la marca de temps (segons des de l'Època).
ns number yes El valor de la marca de temps, en nanosegons.

Exemple:

{
     "request": "agent data",
     "data": [
      {
       "id": 1,
       "itemid": 5678,
       "value": "2.4.0",
       "clock": 1400675595,
       "ns": 76808644
      },
      {
       "id": 2,
       "itemid": 1234,
       "lastlogsize": 112,
       "value": " 19845:20140621:141708.521 Starting Zabbix Agent [<hostname>]. Zabbix 2.4.0 (revision 50000).",
       "clock": 1400675595,
       "ns": 77053975
      }
     ],
     "host": "Zabbix server",
     "version": "6.0",
     "session": "1234456akdsjhfoui"
    }

### Resposta de les dades de l'agent

La resposta de dades de l'agent s'envia per el servidor a l'agent després del tractament de la petició de dades de l'agent.

Camp Tipus Obligatori Valor
response string success | failed
info string Resultats del processat dels elements.

Exemple:

{
    · "response": "success",
    · "info": "processed: 2; failed: 0; total: 2; seconds spent: 0.003534"
    }

Missatge de Heartbeat

El missatge de heartbeat l'envia un agent actiu al servidor/proxy de Zabbix cada segons de HeartbeatFrequency (configurat al fitxer de configuració de l'agent Zabbix 2).

S'empra per controlar la disponibilitat de controls actius.

{
     "request": "active check heartbeat",
     "host": "Servidor Zabbix",
     "heartbeat_freq": 60
    }
Camp Tipus Obligatori Valor
petició cadena comprovació activa del heartbeat
host cadena El nom de l'equip.
heartbeat_freq nombre Freqüència de heartbeat de l'agent (paràmetre de configuració HeartbeatFrequency).