Configuració de CyberArk

En aquesta secció s'explica com configurar Zabbix per recuperar secrets de CyberArk Vault CV12.

El vault s'ha d'instal·lar i configurar segons la [documentació] oficial de CyberArk (https://docs.cyberark.com/Product-Doc/OnlineHelp/PAS/12.1/en/Content/HomeTilesLPs/LP-Tile6.htm?tocpath= Instal·lació%7C_____0).

Per obtindre informació sobre la configuració de TLS a Zabbix, consulteu la secció Emmagatzematge de secrets.

Credencials de Base de dades

L'accés a un secret amb credencials de base de dades es configura per a cada component Zabbix per separat.

Servidor i proxys

Per obtindre les credencials de la base de dades del servidor o proxy Zabbix des de la caixa de seguretat, especifiqueu els paràmetres de configuració següents al fitxer de configuració:

 • Vault - quin proveïdor de vault s'ha d'emprar.
 • VaultURL - URL HTTP[S] del servidor de vault.
 • VaultDBPath - consulta al secret de la caixa forta que conté les credencials de la base de dades. Les credencials es recuperaran mitjançant les claus "Contingut" i "Nom d'usuari".
 • VaultTLSCertFile, VaultTLSKeyFile - Noms dels fitxers de clau i certificat SSL. Configurar aquestes opcions no és obligatori, però molt recomanable.

El servidor Zabbix també empra aquests paràmetres de configuració (excepte VaultDBPath) per a l'autenticació de vault quan es processen macros secretes de vault.

El servidor Zabbix i el proxy Zabbix llegeixen els paràmetres de configuració relacionats amb la vault de zabbix_server.conf i zabbix_proxy.conf en iniciar-se.

Exemple

Especificar a zabbix_server.conf:

Vault=CyberArk
    VaultURL=https://127.0.0.1:1858
    VaultDBPath=AppID=zabbix_server&Query=Safe=passwordSafe;Object=zabbix_server_database
    VaultTLSCertFile=cert.pem
    VaultTLSKeyFile=key.pem 

Zabbix enviarà aquesta petició API al vault:

$ curl \
    --header "Content type: application/json" \
    --cert cert.pem \
    --key key.pem \
    https://127.0.0.1:1858/AIMWebService/api/Accounts?AppID=zabbix_server&Query=Safe=passwordSafe;Object=zabbix_server_database

Resposta del vault, de quines claus "Content" i "UserName" s'han de recuperar:

{
    "Content": <password>,
    "UserName": <username>,
    "Address": <address>,
    "Database" :<Database>,
    "PasswordChangeInProcess":<PasswordChangeInProcess>
    }

Finalment, Zabbix emprarà les credencials següents per autenticar-se a la base de dades:

 • Username: <username>
 • Password: <password>

Tauler

Per obtindre les credencials de la base de dades per a la interfície Zabbix des de la caixa de seguretat, especifiqueu la configuració necessària durant la [instal·lació] de l'interfície (/manual/installation/frontend).

A l pasA Configurar la connexió de la base de dades, configureu el paràmetre Emgatzemar les credencials a a CyberArk Vault.

Tot seguit, empleneu els paràmetres addicionals:

Paràmetre Obligatori Valor per defecte Descripció
Punt final de l'API Vault https://localhost:1858 Especifiqueu l'URL per connectar-vos a la vault amb el format scheme://host:port
Cadena de consulta secreta de Vault Una consulta que especifica d'on s'han de recuperar les credencials de la base de dades.
Exemple: AppID=foo&Query=Safe=bar;Object=buzz:key
Certificats de vault no Després de marcar la casella de selecció, apareixeran paràmetres addicionals que permetran configurar l'autenticació del client.
Tot i que aquest paràmetre és opcional, és molt recomanable habilitar-lo per a la comunicació amb CyberArk Vault.
Fitxer de certificat SSL no conf/certs/cyberark-cert.pem Camí al fitxer del certificat SSL. El fitxer ha de ser en format PEM.
Si el fitxer de certificat també conté la clau privada, deixeu el paràmetre del fitxer de clau SSL buit.
Fitxer de clau SSL no conf/certs/cyberark-key.pem Nom del fitxer de clau privada SSL emprat per a l'autenticació del client. El fitxer ha de ser en format PEM.

Valors de macro d'usuari

Per emprar CyberArk Vault per emmagatzemar els valors de macro d'usuari Vault secret:

 • Establiu el paràmetre Proveïdor de Vault a la interfície web Administració -> General -> Altres secció a CyberArk Vault.

 • Assegureu-vos que el servidor Zabbix sigui configurat per treballar amb CyberArk Vault.

El valor de la macro ha de contindre una consulta (com a "consulta:clau").

Consulteu Macros secretes de Vault per obtindre informació detallada sobre el processament de valors de macro per part de Zabbix.

Sintaxi de la consulta

El símbol de dos punts (:) es reserva per separar la consulta de la clau. Si una consulta conté una barra inclinada o dos punts, aquests símbols haurien de ser codificats per URL (/ es codifica com a %2F, : es codifica com a %3A).

Exemple 1. A Zabbix: afegiu la macro d'usuari {$PASSWORD} amb el tipus Vault secret i el valor: AppID=zabbix_server&Query=Safe=passwordSafe;Object=zabbix:Content

 1. Zabbix enviarà una petició d'API a la vault:
  $ curl \
      --header "Content type: application/json" \
      --cert cert.pem \
      --key key.pem \
      https://127.0.0.1:1858/AIMWebService/api/Accounts?AppID=zabbix_server&Query=Safe=passwordSafe;Object=zabbix_server_database
 1. Resposta de Vault, de la qual s'ha de recuperar la clau "Content":
  {
      "Content": <password>,
      "UserName": <username>,
      "Address": <address>,
      "Database" :<Database>,
      "PasswordChangeInProcess":<PasswordChangeInProcess>
      }
 1. Com a resultat, Zabbix resoldrà la macro {$PASSWORD} amb el valor - <password>

Actualitzar la configuració existent

Per actualitzar una configuració existent per recuperar secrets d'un CyberArk Vault:

 1. Actualitzeu els paràmetres del fitxer de configuració del servidor Zabbix o del proxy tal com es descriu a la secció Credencials de la base de dades.

 2. Actualitzeu la configuració de la connexió a la base de dades reconfigurant la interfície Zabbix i especificant els paràmetres necessaris tal com es descriu a la secció Interfície. Per reconfigurar la interfície de Zabbix, obriu l'URL de configuració de la interfície al navegador:

 • per a Apache: http://<server_ip_or_name>/zabbix/setup.php
 • per a Nginx: http://<server_ip_or_name>/setup.php

Com a alternativa, aquests paràmetres es poden establir al fitxer de configuració del front-end (zabbix.conf.php):

$DB['VAULT'] = 'CyberArk';
    $DB['VAULT_URL'] = 'https://127.0.0.1:1858';
    $DB['VAULT_DB_PATH'] = 'AppID=foo&Query=Safe=bar;Object=buzz';
    $DB['VAULT_TOKEN'] = '';
    $DB['VAULT_CERT_FILE'] = 'conf/certs/cyberark-cert.pem';
    $DB['VAULT_KEY_FILE'] = 'conf/certs/cyberark-key.pem';
 1. Configureu les macros d'usuari tal com es descriu a la secció Valors de macro d'usuari, si cal.

Per actualitzar una configuració existent per recuperar secrets d'una Vault de HashiCorp, consulteu Configuració de HashiCorp.