4 Plugin Modbus

Vista general

Aquesta secció llista els paràmetres suportats dins l'arxiu de configuració del plugin Modbus Zabbix agent 2 (modbus.conf). Mireu que:

  • Els valors per defecte reflecteixen els valor dels processos per defecte, no pas els valors dels arxius de configuració lliurats;
  • Zabbix admet els arxius de configuració només codificats en UTF-8 sense BOM;
  • Els comentaris, començats amb "#", només s'admeten a principi de línia.

Paràmetres

Paràmetre Obligatori Rang Per defecte Descripció
Plugins.Modbus.Sessions.<SessionName>.Endpoint no Endpoint és una cadena de connexió consistent en un sistema de protocol, una adreça d'equip i un port o nom de port sèrie i d'atributs.
<SessionName> - definit el nom d'una sessió a emprar dins les claus d'elements.
Plugins.Modbus.Sessions.<SessionName>.SlaveID no Esclau d'una sessió donada.
<SessionName> - definit el nom d'una sessió a emprar dins les claus d'element.
Exemple: Plugins.Modbus.Sessions.MB1.SlaveID=20
Veieu que aquest paràmetre de sessió donat no ha pas verificat que si el valor proporcionat dins el paràmetre de l'ID d'esclau de la clau clau de l'element és buit.
Plugins.Modbus.Sessions.<SessionName>.Timeout no Temps d'espera de la sessió donada.
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió a emprar dins les claus d'element.
Exemple: Plugins.Modbus.Sessions.MB1.Timeout=2
Plugins.Modbus.Timeout no 1-30 global timeout Temps d'espera d'execució de la demanda (quan de temps ha d'esperar que una comanda acabi abans de tancar-la).

Veieu també: