Table of Contents

Accions

Les accions són responsables de la 'lògica de negoci' del mòdul. Una acció normalment consta d'un controlador i una vista d'acció.

Un mòdul pot:

 • Fer accions de crides que són definides a la interfície de Zabbix.
 • Substituïr les accions predeterminades amb accions personalitzades.
 • Definir accions totalment noves.

Per anul·lar un comportament d'acció predeterminat amb un comportament personalitzat, definiu una acció amb el mateix nom a la configuració del mòdul. Quan es cridi l'acció, s'executarà l'acció del mòdul en lloc de l'acció Zabbix predeterminada.

Els fitxers d'acció s'han d'emmagatzemar a la carpeta actions. Les accions s'han d'especificar al manifest.json.

Control·lador

Flux de treball del controlador d'acció:

 1. Comproveu que tots els paràmetres passats en una petició HTTP siguin vàlids:
 • Crideu al mètode checkInput() del controlador
 • Empreu les regles de validació definides a CNewValidator.php
 • Crideu al mètode validateInput()
 1. Comproveu els permisos dels usuaris.

 2. Prepareu les dades segons els paràmetres passats: si checkInput() retorna cert, Zabbix crida al mètode doAction() del controlador.

 3. Prepareu la matriu $data per a la vista. Empreu el mètode CControllerResponseData i setResponse() per emmagatzemar la resposta a la matriu $data.

Exemple:

/**
    * Validació dels paràmetres d'entrada.
    *
    * @return bool
    */
    protected function checkInput(): bool {
      $ret = $this->validateInput([
        'status' => 'in '.implode(',', [HOST_STATUS_MONITORED, HOST_STATUS_NOT_MONITORED])
      ]);
    
      if (!$ret) {
        $this->setResponse(new CControllerResponseFatal());
      }
    
      return $ret;
    }
    
    /**
    * Comproveu els permisos dels usuaris.
    *
    * @return bool
    */
    protected function checkPermissions() {
      return $this->getUserType() >= USER_TYPE_ZABBIX_ADMIN;
    }
    
    /**
    * Executar acció i generar objecte de resposta.
    */
    protected function do Action(): void {
      $data = [ 
        'hosts_count' => API::Host()->get([
          'countOutput' => true,
          'filter' => [
            'status' => $this->getInput('status')
          ]
        ]) 
      ];
      
      $this->setResponse(new CControllerResponseData($data));
    }

Podeu veure la llista completa de les classes de controlador disponibles al codi font de Zabbix.