> Objecte mapa

Els següents objectes són relacionats amb l'API map.

Mapa

L'objecte mapa té les següents propietats.

Propietat Tipus Descripció
sysmapid string ID del mapa.

Comportament de la propietat:
- només lectura
- obligatori per operacions d'actualització
height integer Alçada del mapa en píxels.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
name string Nom de la tarja.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
width integer Amplada del mapa en píxels.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
backgroundid string ID de la imatge emprada com a fons del mapa.
expand_macros integer Indica si s'han d'ampliar les macros a les etiquetes quan es configura el mapa.

Valors possibles:
0 - (per defecte) no s'amplien;
1 - ampliar macros.
expandproblem integer Indica si el trigger del problema es mostrarà per als elements amb un sol problema.

Valors possibles:
0 - sempre mostra el nombre de problemes;
1 - (per defecte) mostra el trigger del problema si només hi ha un problema.
grid_align integer Indica si s'ha d'activar l'alineació de la quadrícula.

Valors possibles:
0 - desactiva l'alineació de la quadrícula;
1 - (per defecte) activa l'encaix a la quadrícula.
grid_show integer Indica si s'ha de veure la graella al mapa.

Valors possibles:
0 - no mostra la graella;
1 - (per defecte) mostra la graella .
grid_size integer Mida de la quadrícula del mapa en píxels.

Valors admesos: 20, 40, 50, 75 i 100.

Per defecte: 50.
highlight integer Indica si el ressaltat de les icones és habilitat.

Valors possibles:
0 - ressaltat desactivat;
1 - (per defecte) ressaltat activat.
iconmapid string ID del mapa d'icones emprat al mapa.
label_format integer Indica si s'han d'activar les etiquetes avançades.

Valors possibles:
0 - (per defecte) desactiva les etiquetes avançades;
1 - activa-les.
label_location integer Ubicació de l'etiqueta de l'element del mapa.

Valors possibles:
0 - (per defecte) inferior;
1 - esquerra;<br >2 - dreta;< br>3 - a dalt.
label_string_host string Etiqueta personalitzada per als elements d'equip.

Comportament de la propietat:
- obligatori si label_type_host és "custom"
label_string_hostgroup string Etiqueta personalitzada per als elements del grup d'equips.

Comportament de la propietat:
- obligatori si label_type_hostgroup és "custom"
label_string_image string Etiqueta personalitzada per als elements d'imatge.

Comportament de la propietat:
- obligatori si label_type_image és "custom"
label_string_map string Etiqueta personalitzada per als elements del mapa.

Comportament de la propietat:
- obligatori si label_type_map és "custom"
label_string_trigger string Etiqueta personalitzada per als elements trigger.

Comportament de la propietat:
- obligatori si label_type_string és "custom"
label_type integer Tipus d'etiqueta d'element del mapa.

Valors possibles:
0 - etiqueta;
1 - adreça IP;
2 - (per defecte) nom de l'element;< br>3 - només estat;
4 - res.
label_type_host integer Tipus d'etiqueta per als elements de l'equip.

Valors possibles:
0 - etiqueta;
1 - adreça IP;
2 - (per defecte) nom de l'element;
3 - només estat;
4 - res;
5 - personalitzat.
label_type_hostgroup integer Tipus d'etiqueta per als elements del grup d'equips.

Valors possibles:
0 - etiqueta;
2 - (per defecte) nom de l'element;
3 - només estat;
4 - res;
5 - personalitzat.
label_type_image integer Tipus d'etiqueta per als elements de la imatge.

Valors possibles:
0 - etiqueta;
2 - (per defecte) nom de l'element;
4 - res;
5 - personalitzat.
label_type_map integer Tipus d'etiqueta per als elements del mapa.

Valors possibles:
0 - etiqueta;
2 - (per defecte) nom de l'element;
3 - només estat;
4 - res;
5 - personalitzat.
label_type_trigger integer Tipus d'etiqueta per als triggers.

Valors possibles:
0 - etiqueta;
2 - (per defecte) nom de l'element;
3 - només estat;
4 - res;
5 - personalitzat.
markelements integer Indica si cal ressaltar els elements del mapa que han canviat d'estat recentment.

Valors possibles:
0 - (per defecte) no ressalten els elements;
1 - ressalten els elements.
severity_min integer Gravetat mínima dels triggers que es mostraran al mapa.

Consulteu la propietat "gravetat" d'un trigger per obtindre un llistat de les gravetats admeses.
show_unack integer Com s'han de veure els problemes.

Valors possibles:
0 - (per defecte) ensenya el recompte de tots els problemes;
1 - ensenya només el nombre de problemes no reconeguts;
2 - ensenya el nombre de problemes reconeguts i no reconeguts per separat.
userid string identificador de l'usuari propietari del mapa.
private integer Tipus de compartició del mapa.

Valors possibles:
0 - mapa públic;
1 - (per defecte) mapa privat.
show_suppressed integer Indica si es mostren els problemes suprimits.

Valors possibles:
0 - (per defecte) amaga els problemes suprimits;
1 - ensenya els problemes suprimits.

Element de mapa

L'objecte d'element del mapa defineix un objecte que es mostra en un mapa. Té les següents propietats.

Propietat Tipus Descripció
selementid string ID de l'element del mapa.

Comportament de la propietat:
- només lectura
elements array Objecte de dades de l'element.

Comportament de la propietat:
- obligatori si elementtype és "equip", "mapa", "trigger" o "grup d'equips"
elementtype integer Tipus d'element del mapa.

Valors possibles:
0 - equip;
1 - mapa;
2 - trigger;< br>3 - grup d'equips;
4 - imatge.

Comportament de la propietat:
- obligatori
iconid_off string ID de la imatge emprada per ensenyar l'element en estat predeterminat.

Comportament de la propietat:
- obligatori
areatype integer Com s'han d'ensenyar diferents equips del grup d'equips.

Valors possibles:
0 - (per defecte) l'element del grup d'equips ocuparà tot el mapa;
1 - l'element del grup d'equips tindrà una mida fixa.
elementsubtype integer Com s'ha d'ensenyar un element del grup d'equips al mapa.

Valors possibles:
0 - (per defecte) mostra el grup d'equips com a element únic;
1 - mostra cada equip al grup per separat.
evaltype integer Mètode per avaluar les condicions del filtre d'etiquetes d'elements del mapa.

Valors possibles:
0 - (per defecte) I/O;
2 - O.
height integer Alçada de l'element del grup d'equips de mida fixa en píxels.

Per defecte: 200.
iconid_disabled string ID de la icona emprada per ensenyar els elements del mapa desactivats.

Comportament de la propietat:
- admès si elementtype és "equip", "mapa", "trigger" o "grup d'equips"
iconid_maintenance string Identificador de la icona que s'empra per ensenyar els elements del mapa en manteniment.

Comportament de la propietat:
- admès si elementtype és "equip", "mapa", "trigger" o "grup d'equips"
iconid_on string Identificador de la icona que s'empra per ensenyar els elements del mapa amb problemes.

Comportament de la propietat:
- admès si elementtype és "equip", "mapa", "trigger" o "grup d'equips"
label string Etiqueta de l'element.
label_location integer Posició de l'etiqueta de l'element del mapa.

Valors possibles:
-1 - (per defecte) posició per defecte;
0 - sota;
1 - esquerra;
2 - dreta;
3 - dalt.
permission integer Tipus de nivell de permís.

Valors possibles:
-1 - cap;
2 - només lectura;
3 - lectura-escriptura.
sysmapid string ID del mapa al qual pertany l'element.

Comportament de la propietat:
- només lectura
urls array elements del mapa d'URL.

L'objecte de l'element del mapa d'URL és descrit en detall a continuació.
use_iconmap integer Indica si s'ha d'emprar l'assignació d'icones per als elements de l'equip.

Valors possibles:
0 - no empreu pas l'assignació d'icones;
1 - (per defecte) empreu la icona cartografia.
viewtype integer Algorisme d'ubicació d'elements del grup d'equips.

Valors possibles:
0 - (per defecte) quadrícula.
width integer Amplada de l'element del grup d'equips de mida fixa en píxels.

Per defecte: 200.
x integer Coordenada X de l'element en píxels.

Per defecte: 0.
y integer Coordenada Y de l'element en píxels.

Per defecte: 0.

Element de mapa Equip

L'objecte element de mapa d'equips defineix un o més elements d'equips.

Propietat Tipus Descripció
hostid string ID del grup d'equips.

Element de mapa grup d'equips

L'objecte element de mapa de grups d'equips defineix un o més elements de grups d'equips.

Propietat Tipus Descripció
groupid string ID del grup d'equips.

Element de mapa Mapa

L'objecte element de mapa Mapa defineix un o més elements de Mapes.

Propietat Tipus Descripció
sysmapid string ID del mapa.

Element de mapa Trigger

L'objecte element de mapa Trigger defineix un o més triggers d'elements.

Propietat Tipus Descripció
triggerid string ID del trigger.

Element del mapa Etiqueta

L'objecte d'element de mapa Etiqueta té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
tag cadena Nom d'etiqueta de l'element del mapa.

Comportament de la propietat:
- obligatori
operator string Operador de condició d'etiqueta d'element de mapa.

Valors possibles :
0 - (per defecte) Conté;
1 - Iguals;
2 - No en conté;
3 - No és igual;
4 - Existeix;
5 - No existeix.
value string Valor d'etiqueta d'element de carta.

Element de mapa URL

L'objecte element de mapa URL defineix un enllaç clicable que serà disponible per a un element de mapa concret. Té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
sysmapelementurlid string ID de l'element de mapa URL.

Comportament de la propietat:
- només lectura
name string Llegenda d'enllaç.

Comportament de la propietat:
- obligatori
url string URL de l'enllaç.

Comportament de la propietat:
- obligatori
selementid string ID de l'element de mapa on pertany l'URL.

Enllaç de mapa

L'objecte d'enllaç al mapa defineix un enllaç entre dos elements del mapa. Té les següents propietats.

Propietat Tipus Descripció
linkid string ID de l'enllaç del mapa.

Comportament de la propietat:
- només lectura
selementid1 string ID del primer element del mapa enllaçat al final.

Comportament de la propietat:
- obligatori
selementid2 string ID del primer element del mapa enllaçat a l'altre extrem.

Comportament de la propietat:
- obligatori
color string Color de línia com a codi de color hexadecimal.

Per defecte: 000000.
drawtype integer Estil de línia d'enllaç.

Valors possibles:
0 - (per defecte) línia;
2 - línia en negreta;
3 - línia de punts;
4 - línia amb guions.
label string Etiqueta d'enllaç.
linktriggers array L'enllaç del mapa s'activa per emprar-lo com a indicadors d'estat de l'enllaç.

L'objecte trigger de l'enllaç del mapa és descrit en detall a continuació.
permission integer Tipus de nivell de permís.

Valors possibles:
-1 - cap;
2 - només lectura;
3 - lectura-escriptura.
sysmapid string ID del mapa al qual pertany l'enllaç.

Trigger d'enllaç de mapa

L'objecte estableix un indicador d'estat d'enllaç de mapa en funció de l'estat d'un trigger. Té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
linktriggerid string ID del trigger de l'enllaç del mapa.

Comportament de la propietat:
- només lectura
triggerid string ID del trigger emprat com a indicador d'enllaç.

Comportament de la propietat:
- obligatori
color string Color de l'indicador com a codi de color hexadecimal.

Per defecte: DD0000.
drawtype integer Estil de dibuix de l'indicador.

Valors possibles:
0 - (per defecte) línia;
2 - línia en negreta;
3 - línia puntejada;
4 - línia amb guions.
linkid string ID de l'enllaç del mapa al qual pertany el trigger de l'enllaç.

Element de mapa URL

L'objecte element de mapa URL defineix un enllaç clicable que serà disponible per a un element de mapa concret. Té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
sysmapurlid string ID del mapa URL.

Comportament de la propietat:
- només lectura
name string Llegenda d'enllaç.

Comportament de la propietat:
- obligatori
url string URL de l'enllaç.

Comportament de la propietat:
- obligatori
elementtype integer Tipus d'element de mapa per al que l'URL serà disponible.

Veieu el llistat de tipus admesos a la propietat type de mapa d'element.

Per defecte: 0.
sysmapid string ID del mapa on pertany l'URL.

Usuaris del tauler

Llistat dels permisos del tauler en funció dels usuaris. L'objecte té les següents propietats:

Propietat Tipus Descripció
sysmapuserid string ID del mapa d'usuari.

Comportament de la propietat:
- només lectura
userid string ID de l'usuari.

Comportament de la propietat:
- obligatori
permission integer Tipus del nivell de permisos.

Valors possibles:
2 - només lectura;
3 - lectura i escriptura.

Comportament de la propietat:
- obligatori

Grup d'usuaris del mapa

Llistat dels permisos del mapa en funció dels grups d'usuaris. L'objecte té les següents propietats:

Propietat Tipus Descripció
sysmapusrgrpid string ID del mapa del grup d'usuaris.

Comportament de la propietat:
- només lectura
usrgrpid string ID del grup d'usuaris.

Comportament de la propietat:
- obligatori
permission integer Tipus del nivell de permisos.

Valors possibles:
2 - només lectura;
3 - lectura i escriptura.

Comportament de la propietat:
- obligatori

Formes del mapa

L'objecte defineix una forma geomètrica (amb text o sense) que s'ensenya a un mapa. Té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
sysmap_shapeid string ID de la forma del mapa.

Comportament de la propietat:
- només lectura
tipus integer Tipus de la forma del mapa.

Valors possibles:
0 - rectangle;
1 - el·lipse.

Aquesta propietat és necessària quan es creen noves formes.

Comportament de la propietat:
- obligatori
x integer Coordenada X de la forma en píxels.

Per defecte: 0.
y integer Coordenada Y de la forma en píxels.

Per defecte: 0.
width integer Amplada de la forma en píxels.

Per defecte: 200.
height integer Alçada de la forma en píxels.

Per defecte: 200.
text string Formulari de text.
font integer Tipus de lletra del text en forma.

Valors possibles:
0 - Geòrgia, serif
1 - "Palatino Linotype", "Book Antiqua", Palatino, serif
2 - "Times New Roman", Times, serif
3 - Arial, Helvetica, sans-serif
4 - "Arial Black", Gadget, sans-serif
5 - "Comic Sans MS", cursive, sans-serif
6 - Impact, Charcoal, sans-serif
7 - “Lucida Sans Unicode”, “Lucida Grande”, sans-serif
8 - Tahoma, Ginebra, sans-serif
9 - “Trebuchet MS”, Helvetica, sans-serif
10 - Verdana, Ginebra, sans-serif
11 - “Courier New”, Courier, monospace
12 - “Lucida Console”, Mònaco, monospace

Per defecte: 9.
font_size integer Mida del tipus de lletra en píxels.

Per defecte: 11.
font_color string color de la font.

Per defecte: '000000'.
text_halign integer Alineació de text horitzontal.

Valors possibles:
0 - centre;
1 - esquerra;
2 - dreta.

Per defecte: 0 .
text_valign integer Alineació vertical del text

Valors possibles:
0 - mig;
1 - superior;
2 - inferior.

Per defecte: 0.
border_type integer Tipus de vora.

Valors possibles:
0 - cap;
1 - —————;
2 - ···· · ;
3 - - - -.

Per defecte: 0.
border_width integer Amplada de la vora en píxels.

Per defecte: 0.
border_color string Color de la vora.

Per defecte: '000000'.
background_color cadena Color de fons (color de farcit).

Per defecte: (buida).
zindex integer Valor emprat per ordenar totes les formes i línies (índex z).

Per defecte: 0.

Línies de mapes

L'objecte defineix una línia que es mostra en un mapa. Té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
sysmap_shapeid string ID de la forma del mapa.

Comportament de la propietat:
- només lectura
x1 integer Coordenada X del punt 1 de la línia en píxels.

Per defecte: 0.
y1 integer Coordenada Y del punt 1 de la línia en píxels.

Per defecte: 0.
x2 integer Coordenada X del punt 2 de la línia en píxels.

Per defecte: 200.
y2 integer Coordenada Y del punt 2 de la línia en píxels.

Per defecte: 200.
line_type integer Tipus de línia.

Valors possibles:
0 - cap;
1 - —————;
2 - ···· ·;
3 - - - -.

Per defecte: 0.
line_width integer Amplada de línia en píxels.

Per defecte: 0.
line_color string Color de línia.

Per defecte: 000000.
zindex integer Valor emprat per ordenar totes les formes i línies (índex z).

Per defecte: 0.