drule.get

Descripció

integer/array drule.get(object parameters)

El mètode permet recuperar regles de descoberta segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol mena. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que defineixen la sortida esperada.

El mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
dhostids string/array Retorna només les regles de descobriment que han creat els equips descoberts donats.
druleids string/array Retorna només les regles de descobriment amb els ID donats.
dserviceids string/array Retorna només les regles de descoberta que han creat els serveis descoberts donats.
selectDChecks query Retorna una propietat dchecks que conté les proves de descobriment emprades per la regla de descobriment.

Admet count.
selectDHosts query Retorna una propietat dhosts que conté els equips descoberts creats per la regla de descobriment.

Admet count.
limitSelects integer Limita el nombre de registres retornats per les subconsultes.

S'aplica a les subconsultes següents:
selectDChecks: els resultats s'ordenaran per dcheckid;< br>selectDHosts: resultats s'ordenarà per dhostsid.
sortfield string/array Ordena el resultat per les propietats donades.

Els valors possibles són: druleid i name.
countOutput boolean Aquests paràmetres, comuns a tots els mètodes get, es descriuen als comentaris de referència.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Valors de retorn

(integer/array) Retorna un d'entre:

 • una taula d'objectes;
 • el recompte d'objectes recuperats, si s'empra el paràmetre countOutput.

Exemples

Recuperar totes les regles de descoberta

Recupera totes les regles de descoberta configurades i els testos de descoberta que empren.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "drule.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "selectDChecks": "extend"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "druleid": "2",
          "proxy_hostid": "0",
          "name": "Xarxa local",
          "iprange": "192.168.3.1-255",
          "delay": "5s",
          "nextcheck": "1348754327",
          "status": "0",
          "dchecks": [
            {
              "dcheckid": "7",
              "druleid": "2",
              "type": "3",
              "key_": "",
              "snmp_community": "",
              "ports": "21",
              "snmpv3_securityname": "",
              "snmpv3_securitylevel": "0",
              "snmpv3_authpassphrase": "",
              "snmpv3_privpassphrase": "",
              "uniq": "0",
              "snmpv3_authprotocol": "0",
              "snmpv3_privprotocol": "0",
              "host_source": "1",
              "name_source": "0"           
            },
            {
              "dcheckid": "8",
              "druleid": "2",
              "type": "4",
              "key_": "",
              "snmp_community": "",
              "ports": "80",
              "snmpv3_securityname": "",
              "snmpv3_securitylevel": "0",
              "snmpv3_authpassphrase": "",
              "snmpv3_privpassphrase": "",
              "uniq": "0",
              "snmpv3_authprotocol": "0",
              "snmpv3_privprotocol": "0",
              "host_source": "1",
              "name_source": "0"          
            }
          ]
        },
        {
          "druleid": "6",
          "proxy_hostid": "0",
          "name": "Zabbix agent discovery",
          "iprange": "192.168.1.1-255",
          "delay": "1h",
          "nextcheck": "0",
          "status": "0",
          "dchecks": [
            {
              "dcheckid": "10",
              "druleid": "6",
              "type": "9",
              "key_": "system.uname",
              "snmp_community": "",
              "ports": "10050",
              "snmpv3_securityname": "",
              "snmpv3_securitylevel": "0",
              "snmpv3_authpassphrase": "",
              "snmpv3_privpassphrase": "",
              "uniq": "0",
              "snmpv3_authprotocol": "0",
              "snmpv3_privprotocol": "0",
              "host_source": "2",
              "name_source": "3"          
            }
          ]
        }
      ],
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CDRule::get() in ui/include/classes/api/services/CDRule.php.