Table of Contents

3 Tipus d'elements

Vista general

Els tipus d'elements cobreixen diversos mètodes de recollida de dades dels sistemes. Cada tipus d'element té el seu propi recull de claus d'element admeses i de paràmetres obligatoris.

Els tipus d'elements següents són els oferts per Zabbix:

Els detalls de tots els tipus d'elements s'inclouen a les sub-pàgines d'aquesta secció. També si els tipus d'elements ofereixen múltiples opcions per la recollida de dades, hi ha altres opcions via els paràmetres d'usuari o els mòduls carregables.

Algunes verificacions les fa només el servidor Zabbix (monitorant sense agent) mentre que altres necessiten un agent Zabbix o una passarel·la Java Zabbix (amb monitoratge JMX).

Si un tipus d'element particular ha de menester una interfície particular (per exemple, una verificació IPMI necessita una interfície IPMI sobre l'equip), aquesta interfície ha d'existir a la definició de l'equip.

Múltiples interfícies es poden definir a la definició de l'equip: agent Zabbix, agent SNMP, JMX i IPMI. Si un element pot emprar més d'una interfície, cercarà d'entre les interfícies d'equips disponibles (en aquest ordre: Agent→SNMP→JMX→IPMI) la primera adequada a enllaçar.

Tots els elements que retornen text (caràcter, registre, tipus d'informacions de text) també poden retornar només espais en blanc (cas aplicable) definint el valor de tornada sobre una cadena buida (admès des de la versió 2.0).