1 Paràmetres UnixODBC recomanats per MySQL

Instal·lació

 • Red Hat Enterprise Linux:
 dnf install mariadb-connector-odbc
 • Debian/Ubuntu:

Reviseu la documentació de MySQL (de mysql-connector-odbc), o la documentació de MariaDB (de mariadb-connector-odbc) per descarregar els controladors de la base de dades necessaris per a la plataforma corresponent.

Per tindre més informació, reviseu: instal·lació de unixODBC.

Configuració

La configuració ODBC es fa editant els arxius odbcinst.ini i odbc.ini. Aquest arxius de configuració són al directori /etc. L'arxiu odbcinst.ini potser no hi és i cal crear-lo manualment.

odbcinst.ini

[mysql]
    Description = General ODBC for MySQL
    Driver   = /usr/lib64/libmyodbc5.so
    Setup    = /usr/lib64/libodbcmyS.so
    FileUsage  = 1

Tingueu en compte els següents exemples de paràmetres de configuració odbc.ini.

 • Un exemple amb una connexió via una dreça IP:
[TEST_MYSQL]
    Description = MySQL database 1
    Driver = mysql
    Port = 3306
    Server = 127.0.0.1
 • Un exemple amb una connexió via una adreça IP i emprant informació d'identificació. Una base de dades Zabbix s'empra per defecte:
[TEST_MYSQL_FILLED_CRED]
    Description = MySQL database 2
    Driver = mysql
    User = root
    Port = 3306
    Password = zabbix
    Database = zabbix
    Server = 127.0.0.1
 • Un exemple amb una connexió via un socket i emprant informació d'identificació. S'empra una base de dades Zabbix per defecte:
[TEST_MYSQL_FILLED_CRED_SOCK]
    Description = MySQL database 3
    Driver = mysql
    User = root
    Password = zabbix
    Socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock
    Database = zabbix

Totes les altres opcions de paràmetres de configuració possibles es poden trobar al lloc web de la [documentació oficial de MySQL (https://dev.mysql.com/doc/connector-odbc/en/connector-odbc-configuration-connection-parameters.html).