2 Agent de Windows Zabbix

Vista general

Els elements de l'agent de Windows Zabbix es presenten en dues llistes:

Tingueu en compte que totes les claus d'element admeses per l'agent Zabbix a Windows també són compatibles amb l'agent Zabbix 2. Veieu les claus d'element addicionals que només podeu emprar amb l'agent 2.

Veieu també: Permisos mínims per a elements de Windows

Elements compartits

La taula següent llista els elements de l'agent Zabbix compatibles amb Windows i es comparteixen amb l'agent UNIX Zabbix:

 • La clau d'element és un enllaç a tots els detalls de l'element de l'agent Zabbix d'UNIX
 • S'inclouen comentaris d'elements rellevants per a Windows
Clau d'element Descripció Grup d'elements
log Monitoratge d'un fitxer de registre. Aquest element no és compatible amb el registre d'esdeveniments de Windows.
El paràmetre persistent_dir no és compatible amb Windows.
Monitoratge del registre
log.count Recompte de línies coincidents en un fitxer de registre monitorat. Aquest element no és compatible amb el registre d'esdeveniments de Windows.
El paràmetre persistent_dir no és compatible amb Windows.
logrt Monitoratge d'un fitxer de registre que es gira. Aquest element no és compatible amb el registre d'esdeveniments de Windows.
El paràmetre persistent_dir no és compatible amb Windows.
logrt.count Recompte de línies coincidents en un fitxer de registre monitorat que gira. Aquest element no és compatible amb el registre d'esdeveniments de Windows.
El paràmetre persistent_dir no és compatible amb Windows.
modbus.get Llegeix dades Modbus. Modbus
net.dns Comprova si el servei DNS és actiu.
Els paràmetres ip, timeout i count s'ignoren a Windows.
Xarxa
net.dns.record Fa una consulta DNS.
S'ignoren els paràmetres ip, timeout i count a Windows.
net.if.discovery Llistat d'interfícies de xarxa.
Algunes versions de Windows (per exemple, Server 2008) poden requerir la darrera versió actualitzacions instal·lades per admetre caràcters no ASCII als noms d'interfície.
net.if.in Estadístiques de trànsit entrant en una interfície de xarxa.
A Windows, l'element obté valors de 64 bits comptadors si són disponibles. Els comptadors d'estadístiques de la interfície de 64 bits es van introduir a Windows Vista i Windows Server 2008. Si els comptadors de 64 bits no són disponibles, l'agent empra comptadors de 32 bits.
S'admeten els noms d'interfície de diversos octets a Windows.
Podeu obtindre descripcions de la interfície de xarxa a Windows amb elements net.if.discovery o net.if.list.
net.if.out Estadístiques de trànsit de sortida en una interfície de xarxa.
A Windows, l'element obté valors de 64 bits comptadors si són disponibles. Els comptadors d'estadístiques de la interfície de 64 bits es van introduir a Windows Vista i Windows Server 2008. Si els comptadors de 64 bits no són disponibles, l'agent empra comptadors de 32 bits.
S'admeten els noms d'interfície de diversos octets a Windows.
Podeu obtindre descripcions de la interfície de xarxa a Windows amb elements net.if.discovery o net.if.list.
net.if.total Suma de les estadístiques de trànsit entrant i sortint en una interfície de xarxa.
A Windows, l'element obté valors des de comptadors de 64 bits si és disponible. Els comptadors d'estadístiques de la interfície de 64 bits es van introduir a Windows Vista i Windows Server 2008. Si els comptadors de 64 bits no són disponibles, l'agent empra comptadors de 32 bits.
Podeu obtindre descripcions de la interfície de xarxa a Windows amb net.if.discovery o net.if.lista d'elements.
net.tcp.listen Comprova si aquest port TCP és en estat LISTEN.
net.tcp.port Comprova si és possible fer una connexió TCP al port especificat.
net.tcp.service Comprova si un servei s'és executant i accepta connexions TCP.
La comprovació de LDAP i HTTPS a Windows només és recolzat per l'agent Zabbix 2.
net.tcp.service.perf Comprova el rendiment d'un servei TCP.
La comprovació de LDAP i HTTPS a Windows és només és compatible amb l'agent 2 de Zabbix.
net.tcp.socket.count Retorna el nombre de sòcols TCP que coincideixen amb els paràmetres.
Aquest element és compatible amb Linux per l'agent Zabbix, però a Windows només és compatible amb Zabbix agent 2 a Windows de 64 bits.
net.udp.service Comprova si un servei s'és executant i respon a les peticions UDP.
net.udp.service.perf Comprova el rendiment d'un servei UDP.
net.udp.socket.count Retorna el nombre de sòcols UDP que coincideixen amb els paràmetres.
Aquest element és compatible amb Linux per l'agent Zabbix, però a Windows només és compatible amb Zabbix agent 2 a Windows de 64 bits.
proc.num Nombre de processos.
A Windows, només s'admeten els paràmetres name i user.
Processos
system.cpu.discovery Llista de CPU/nuclis de CPU detectats. Sistema
system.cpu.load Càrrega de la CPU.
system.cpu.num Nombre de CPU.
system.cpu.util Percentatge d'ús de la CPU.
El valor s'obté mitjançant el comptador de rendiment Processor Time. Tingueu en compte que, des de Windows 8, el Gestor de tasques mostra la ús de la CPU en funció del comptador de rendiment Utilitat del processador, mentre que en versions anteriors era el comptador de Temps del processador.
sistema és l'únic paràmetre tipus compatible amb Windows.
system.hostname Nom d'equip del sistema.
El valor l'adquireix GetComputerName() (per a netbios) o gethostname() (per a les funcions host) a Windows.
Vegeu també una descripció més detallada.
system.localtime Hora del sistema.
system.run Executeu l'ordre especificada a l'equip.
system.sw.arch Informació de l'arquitectura del programari.
system.swap.size Mida de l'espai d'intercanvi en octets o en percentatge respecte al total.
S'admet el paràmetre de tipus pused a Linux per l'agent Zabbix, però a Windows només és compatible amb Zabbix agent 2.
Tingueu en compte que aquesta clau pot informar de la mida/percentatge d'espai d'intercanvi incorrectes a plataformes Windows virtualitzades (VMware ESXi, VirtualBox). En aquest cas, podeu emprar la clau perf_counter[\700(_Total)\702] per obtindre el percentatge d'espai d'intercanvi correcte.
system.uname Identificació del sistema.
A Windows, el valor d'aquest element s'obté de les classes WMI de Win32_OperatingSystem i Win32_Processor WMI . El nom del sistema operatiu (inclosa l'edició) es pot traduir a l'idioma de visualització de l'usuari. En algunes versions de Windows conté símbols de marques registrades i espais addicionals.
system.uptime El temps de funcionament del sistema en segons.
vfs.dir.count Recompte d'entrades del directori.
A Windows, els enllaços simbòlics del directori es salten i els enllaços durs només es compten un cop.
Sistemes de fitxers virtuals
vfs.dir.get Llistat d'entrades del directori.
A Windows, els enllaços simbòlics del directori es salten i els enllaços durs només es compten un cop.
vfs.dir.size Mida del directori.
A Windows s'omet qualsevol enllaç simbòlic i els enllaços durs només es tenen en compte un cop.
vfs.file.cksum Suma de comprovació del fitxer, calculada per l'algoritme cksum de UNIX.
vfs.file.contents Recuperació del contingut d'un fitxer.
vfs.file.exists Comprova si el fitxer existeix.
A Windows, les cometes dobles han de ser barra invertida '\' s'ha escapat i tota la clau de l'element s'entrega entre cometes dobles quan s'empra la utilitat de la línia d'ordres per cridar a zabbix_get.exe o agent2.
Tingueu en compte que l'element pot no ser compatible a Windows si es cerca un directori dins d'un directori que no directori existent, p. ex. vfs.file.exists[C:\no\dir,dir] (on no existeix).
vfs.file.get Retorna informació sobre un fitxer.
Tipus de fitxers admesos a Windows: fitxer normal, directori, enllaç simbòlic
vfs.file.md5sum Suma de comprovació MD5 del fitxer.
vfs.file.owner Recupera el propietari d'un fitxer.
vfs.file.regexp Recupera una cadena al fitxer.
vfs.file.regmatch Cerca una cadena al fitxer.
vfs.file.size Mida del fitxer.
vfs.file.time Informació de l'hora del fitxer.
A Windows XP vfs.file.time[file,change] pot ser igual a vfs.file.time[fitxer,accés].
vfs.fs.discovery Llista de sistemes de fitxers muntats amb les seves opcions de tipus i muntatge.
La macro {#FSLABEL} és compatible a Windows des de Zabbix 6.0.
vfs.fs.get Llistat de sistemes de fitxers muntats amb el seu tipus, espai disponible en disc, estadístiques d'inode i opcions de muntatge.
La macro {#FSLABEL} és compatible amb Windows des de Zabbix 6.0.
vfs.fs.size Espai de disc en octets o percentatge del total.
vm.memory.size Mida de la memòria en octets o percentatge del total. Memòria virtual
web.page.get Obtindre el contingut d'una pàgina web. Monitoratge web
web.page.perf Temps de càrrega d'una pàgina web completa.
web.page.regexp Cerca una cadena a la pàgina web.
agent.hostmetadata Metadades de l'equip de l'agent. Zabbix
agent.hostname Nom d'equip de l'agent.
agent.ping Comprovació de la disponibilitat de l'agent.
agent.variant Variant de l'agent Zabbix (agent Zabbix o agent Zabbix 2).
agent.version Versió de l'agent Zabbix.
zabbix.stats Retorna un conjunt de mètriques internes del servidor o proxy Zabbix de forma remota.
zabbix.stats Retorna el nombre d'elements monitorats a la cua que s'endarrereixen al servidor Zabbix o al proxy de forma remota.

Elements específics de Windows

La taula proporciona detalls sobre les claus d'element que només admet l'agent Zabbix de Windows.

Els elements específics de Windows de vegades són una contrapartida aproximada d'un element d'agent similar, per exemple proc_info, compatible amb Windows, correspon aproximadament a l'element proc.mem, no compatible amb Windows.

La clau d'element és un enllaç als detalls complets de la clau d'element.

Clau d'element Descripció Grup d'elements
eventlog Monitoratge del registre d'esdeveniments de Windows. Monitoratge del registre
net.if.list Llistatt d'interfícies de xarxa (inclou el tipus d'interfície, l'estat, l'adreça IPv4, la descripció). Xarxa
perf_counter Valor de qualsevol comptador de rendiment de Windows. Comptadors de rendiment
perf_counter_en Valor de qualsevol comptador de rendiment de Windows en anglès.
perf_instance.discovery Llistat d'instàncies d'objecte dels comptadors de rendiment de Windows.
perf_instance_en.discovery Llistat d'instàncies d'objecte dels comptadors de rendiment de Windows, descobertes mitjançant els noms d'objectes en anglès.
proc_info Informació diversa sobre processos específics. Processos
registry.data Retorna les dades del nom del valor especificat a la clau del registre de Windows. Registre
registry.get Llistat de valors o claus del Registre de Windows ubicades a la clau donada.
service.discovery Llistat de serveis de Windows. Serveis
service.info Informació sobre un servei.
serveis Llistat de serveis.
vm.vmemory.size Mida de la memòria virtual en octets o percentatge del total. Memòria virtual
wmi.get Executeu una consulta WMI i retorneu el primer objecte seleccionat. WMI
wmi.getall Executeu una consulta WMI i retorneu tota la resposta.

Detalls clau de l'article

Els paràmetres sense claudàtors angulars són obligatoris. Els paràmetres marcats amb claudàtors angulars < > són opcionals.

eventlog[name,<regexp>,<severity>,<source>,<eventid>,<maxlines>,<mode>]


Seguiment del registre d'esdeveniments.
Valor de retorn: Log.

Paràmetres:

 • nom - nom del registre d'esdeveniments;
 • regexp - [expressió] regular (/manual/regular_expressions#overview) que descriu el patró necessari (distingeix entre majúscules i minúscules);
 • gravetat - expressió regular que descriu la gravetat (no distingeix entre majúscules i minúscules). Aquest paràmetre accepta una expressió regular basada en els valors següents: "Informació", "Avís", "Error", "Crític", "Descripció" (s'executa a Windows Vista o posterior).
 • font - expressió regular que descriu l'identificador de la font (no distingeix entre majúscules i minúscules);
 • eventid - una expressió regular que descriu els identificadors d'esdeveniments (distingeix entre majúscules i minúscules);
 • maxlines - nombre màxim de línies noves per segon que l'agent enviarà al servidor o proxy Zabbix. Aquest paràmetre anul·la el valor de 'MaxLinesPerSecond' a zabbix_agentd.conf.
 • mode - valors possibles: all (per defecte) o skip - saltar el processat de dades més antigues (afecta només els elements de nova creació).

Comentaris:

 • L'element s'ha de configurar com a comprovació activa;
 • L'agent no pot enviar esdeveniments des del registre "Esdeveniments reenviats";
 • S'admet Windows Eventing 6.0;
 • La selecció d'un tipus d'informació que no sigui de registre per a aquest element comportarà la pèrdua de la marca de temps local, així com la gravetat del registre i la informació d'origen;
 • Veieu també informació addicional sobre control de registre.

Exemples:

 Registre d'esdeveniments[Aplicació]
    Registre d'esdeveniments[Seguretat,,"Auditoria d'errors",,^(529|680)$]
    Registre d'esdeveniments[Sistema,,"Avís|Error"]
    Registre d'esdeveniments[Sistema,,,,^1$]
    eventlog[System,,,,@TWOSHORT] #aquí es fa referència a una expressió regular personalitzada anomenada `TWOSHORT` (definida com un tipus *El resultat és TRUE*, l'expressió en si és `^1$|^70$`).
net.if.list


Llistat d'interfícies de xarxa (inclou el tipus d'interfície, l'estat, l'adreça IPv4, la descripció).
Valor de retorn: Text.

Comentaris:

 • Admet noms d'interfície de diversos octets;
 • Les interfícies desactivades no apareixen a la llista;
 • L'activació/desactivació d'alguns components pot canviar el seu ordre al nom de la interfície de Windows;
 • Algunes versions de Windows (per exemple, Server 2008) poden requerir les darreres actualitzacions instal·lades per admetre caràcters no ASCII als noms d'interfície.
perf_counter[counter,<interval>]


Valor de qualsevol comptador de rendiment de Windows.
Valor de retorn: Enter, float, cadena o text (segons la petició).

Paràmetres:

 • comptador - camí cap al comptador;
 • interval - darrers N segons per emmagatzemar el valor mitjà. L''interval' ha de ser entre 1 i 900 segons (inclosos) i el valor per defecte és 1.

Comentaris:

 • interval s'empra per als comptadors que requereixen més d'una mostra (com la utilització de la CPU), de manera que la comprovació retorna un valor mitjà dels darrers "intervals" cada vegada;
 • El Monitor de rendiment es pot emprar per obtindre la llista de comptadors disponibles.
 • Veieu també: Comptadors de rendiment de Windows.
perf_counter_en[counter,<interval>]


Valor de qualsevol comptador de rendiment de Windows, en anglès.
Valor de retorn: Enter, float, cadena o text (segons la petició).

Paràmetres:

 • comptador - camí cap al comptador, en anglès;
 • interval - darrers N segons per emmagatzemar el valor mitjà. L''interval' ha de ser entre 1 i 900 segons (inclosos) i el valor per defecte és 1.

Comentaris:

 • interval s'empra per als comptadors que requereixen més d'una mostra (com la utilització de la CPU), de manera que la comprovació retorna un valor mitjà dels darrers "intervals" cada vegada;
 • Aquest element només s'admet a Windows Server 2008/Vista i superiors;
 • Podeu trobar la llista de cadenes en anglès revisant la clau de registre següent: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib\009.
perf_instance.discovery[object]


Llistat d'instàncies d'objecte dels comptadors de rendiment de Windows. S'empra per a descoberta de baix nivell.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetre:

 • objecte - el nom de l'objecte (localitzat).
perf_instance_en.discovery[object]


Llistat d'instàncies d'objecte dels comptadors de rendiment de Windows, trobats emprant els noms d'objectes en anglès . S'empra per a descoberta de baix nivell.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetre:

 • objecte - el nom de l'objecte (en anglès).
proc_info[process,<attribute>,<type>]


Diversa informació sobre processos específics.
Valor de retorn: Flotant.

Paràmetres:

 • procés - nom del procés;
 • atribut - atribut de procés sol·licitat;
 • tipus - tipus de representació (significatiu quan existeix més d'un procés amb el mateix nom)

Comentaris:

 • S'admeten els següents "atributs":
  vmsize (per defecte) - mida de la memòria virtual del procés en koctets
  wkset - mida del conjunt de treball del procés (cantitat de memòria física emprada pel procés) en koctets
  pf - nombre d'errors de pàgina
  ktime - temps de processament del nucli en mil·lisegons
  utime - temps de processament de l'usuari en mil·lisegons
  io_read_b - nombre d'octets llegits per procés durant les operacions d'E/S
  io_read_op - nombre d'operacions de lectura realitzades pel procés
  io_write_b - nombre d'octets escrits pel procés durant les operacions d'E/S
  * io_write_op* - nombre d'operacions d'escriptura realitzades pel procés
  io_other_b - nombre d'octets transferits pel procés durant operacions diferents de les operacions de lectura i escriptura
  io_other_op - nombre d'operacions d'E/S realitzades pel procés, a part de les operacions de lectura i escriptura
  gdiobj - nombre d'objectes GDI emprats pel procés
  userobj - nombre d'objectes USER emprats pel procés;
 • Els "tipus" vàlids són:
  mitjana (per defecte) - valor mitjà per a tots els processos anomenats
  procés>
  min - valor mínim entre tots els processos anomenats
  procés>
  max - màxim valor entre tots els processos anomenats <procés>
  sum - suma de valors per a tots els processos anomenats <procés>;
 • Els atributs io_*, gdiobj i userobj només són disponibles a Windows 2000 i versions posteriors de Windows, no a Windows NT 4.0;
 • En un sistema de 64 bits, cal un agent Zabbix de 64 bits perquè aquest element funcioni correctament.

Exemples:

 proc_info[iexplore.exe,wkset,sum] #recuperar la quantitat de memòria física ocupada per tots els processos d'Internet Explorer
    proc_info[iexplore.exe,pf,avg] #recuperar el nombre mitjà d'errors de pàgina per als processos d'Internet Explorer
registry.data[key,<value name>]


Retorna les dades del nom del valor especificat a la clau del registre de Windows.
Valor de retorn: Enter, cadena o text (segons el tipus de valor)

Paràmetres:

 • clau - clau del registre inclosa la clau arrel; es permeten abreujatures d'arrel (per exemple, HKLM);
 • nom del valor - nom del valor del registre a la clau (cadena buida "" per defecte). El valor per defecte es retorna si no es proporciona el nom del valor.

Comentaris:

 • Abreujatures arrel admeses:
  HKCR - HKEY_CLASSES_ROOT
  HKCC - HKEY_CURRENT_CONFIG
  HKCU - HKEY_CURRENT_USER
  HKCULS - HKEY_CURRENT_USER_LOCAL_SETTINGS
  HKLM - HKEY_LOCAL_MACHINE
  HKPD - HKEY_PERFORMANCE_DATA
  HKPN - HKEY_PERFORMANCE_NLSTEXT
  HKPT - HKEY_PERFORMANCE_TEXT
  HKU - HKEY_USERS
 • Les claus amb espais han de ser entre cometes.

Exemples:

 registry.data["HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting"] #retorna les dades del valor predeterminat d'aquesta clau
    registry.data["HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting","EnableZip"] #retorna les dades del valor anomenat "Enable Zip" en aquesta clau
registry.get[key,<mode>,<name regexp>]


Llistat de valors o claus del Registre de Windows que es troben a la clau determinada.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • clau - clau del registre inclosa la clau arrel; Les abrujatures arrel (per exemple, HKLM) es permeten (vegeu els comentaris de registry.data[] per veure el llistat d'abrujatures admeses);
 • mode - valors possibles:
  valors (per defecte) o claus;
 • name regexp - només descobreix valors amb noms que coincideixen amb l'expressió regular (per defecte: descobreix tots els valors). Només es permet amb valors com a "mode".

Les claus amb espais han de ser entre cometes.

Exemples:

 registry.get[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall,values,"^DisplayName|DisplayVersion$"] #retorna les dades dels valors anomenats "DisplayName" o "DisplayValue" en aquesta clau. El JSON inclourà detalls de la clau, darrera subclau, nom del valor, tipus de valor i dades de valor.
    registry.get[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall,values] #retorna les dades de tots els valors d'aquesta clau. El JSON inclourà detalls de la clau, darrera subclau, nom del valor, tipus de valor i dades de valor.
    registry.get[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall,keys] #retorn totes les subclaus d'aquesta clau. El JSON inclourà detalls de la clau i la darrera subclau.
service.discovery


Llistat de serveis de Windows. S'empra amb descobertes de baix nivell.
Valor de retorn: objecte JSON.

service.info[service,<param>]


Informació sobre un servei.
Valor de retorn: Enter - amb param com a estat, inici; String - amb param com a displayname, path, user; Text - amb param com a descripció
Específicament per a estat: 0 - en execució, 1 - en pausa, 2 - pendent començar, 3 - pendent pausar, 4 - pendent continuar, 5 - deixar pendent, 6 - aturat, 7 - desconegut, 255 - no hi ha aquest servei
Específicament per a inici: 0 - automàtic, 1 - automàtic endarrerit, 2 - manual, 3 - desactivat, 4 - desconegut, 5 - engegada automàtica, 6 - engegada automàtica endarrerida, 7 - engegada manual

Paràmetres:

 • servei - nom de servei real o el seu nom de visualització tal com es veu al complement MMC Services;
 • param - estat (per defecte), nom de visualització, camí, usuari, inici o descripció.

Comentaris:

 • Elements com service.info[servei,estat] i service.info[servei] retornaran la mateixa informació;
 • Només amb param com a estat aquest element retorna un valor per a serveis inexistents (255).

Exemples:

 service.info[SNMPTRAP] - estat del servei SNMPTRAP;
    service.info[SNMP Trap] - estat del mateix servei, però amb el nom de visualització especificat;
    service.info[EventLog,startup]: tipus d'inici del servei EventLog
services[<type>,<state>,<exclude>]


Llistat de serveis.
Valor de retorn: 0 - si és buit; Text: llistat de serveis separats per una nova línia.

Paràmetres:

 • tipus - tot (per defecte), automàtic, manual o desactivat;
 • estat - tot (per defecte), aturat, iniciat, inici_pendent, aturada_pendent, executant, continuar_pendent, pausa_pendent o pausat;
 • excloure - serveis que cal excloure del resultat. Els serveis exclosos s'han de llistar entre cometes dobles, separats per comes, sense espais.

Exemples:

 serveis[,iniciat] #retorna la llista de serveis iniciats;
    serveis[automàtic, aturat] #retorna la llista de serveis aturats que haurien de ser en execució;
    serveis[automàtic, aturat, "servei1, servei2, servei3"] #retorna la llista de serveis aturats que s'han d'executar, excloent els serveis anomenats "servei1", "servei2" i "servei3"
vm.vmemory.size[<type>]


Mida de la memòria virtual en octets o percentatge del total.
Valor de retorn: Enter - per a octets; flotant - per percentatge.

Paràmetre:

 • tipus - valors possibles: disponible (memòria virtual disponible), pavailable (memòria virtual disponible, en percentatge), pused (memòria virtual emprada, en percentatge), total (memòria virtual total, per defecte), o usat (memòria virtual emprada)

Comentaris:

 • El seguiment de les estadístiques de memòria virtual es basa en:
  • Memòria virtual total a Windows (total física + mida del fitxer de pàgina);
  • La quantitat màxima de memòria que l'agent Zabbix pot comprometre;
  • El límit de memòria actual compromès per al sistema o l'agent Zabbix, el que sigui més petit.

Exemple:

 vm.vmemory.size[pavailable] #retorna la memòria virtual disponible, en percentatge
wmi.get[<namespace>,<query>]


Executa una consulta WMI i retorna el primer objecte seleccionat.
Valor de retorn: Enter, flotant, cadena o text (segons la petició).

Paràmetres:

 • espai de noms - espai de noms WMI;
 • consulta - consulta WMI que retorna un únic objecte.

Les consultes WMI es realitzen amb WQL.

Exemple:

 wmi.get[root\cimv2,seleccioneu l'estat de Win32_DiskDrive on Nom com '%PHYSICALDRIVE0%'] #retorna l'estat del primer disc físic
wmi.getall[<namespace>,<query>]


Executa una consulta WMI i retorna tota la resposta. Es pot emprar per a descoberta de baix nivell.
Valor de retorn: objecte JSON

Paràmetres:

 • espai de noms - espai de noms WMI;
 • consulta - consulta WMI.

Comentaris:

 • Les consultes WMI es fan amb WQL.
 • JSONPath preprocessament es pot emprar per apuntar a valors més específics al JSON retornat.

Exemple:

 wmi.getall[root\cimv2,seleccioneu * de Win32_DiskDrive on Nom com '%PHYSICALDRIVE%'] #retorna informació d'estat dels discs físics

Monitoratge dels serveis Windows

Aquest tutorial ofereix instruccions passa per passa per configurar el monitoratge dels serveis de Windows. Se suposa que el servidor i l'agent Zabbix són configurats i operatius.

Passa 1

Recupereu el nom del servei.

Podeu obtindre aquest nom accedint al complement MMC i visualitzant les propietats del servei. A la pestanya General, hauríeu de veure un camp anomenat 'Nom del servei'. El valor que segueix és el nom que emprareu quan configureu un element per monitorar.

Per exemple, si voleu monitorar el servei "estació de treball", el vostre servei podria ésser: lanmanworkstation.

Passa 2

Configurar un element per monitorar el servei.

L'element service.info\[service,<param>\] recupera informació sobre un servei concret. En funció de la informació que us calgui, especifiqueu l'opció param, que admet els valors següents: displayname, state, path, user, startup o description. El valor predeterminat és estat si no s'especifica param (service.info\[servei\]).

El tipus de valor a retornar depèn del paràmetre param escollit: enter per a estat i inici; cadena de caràcters per a displayname, path i user; text per a descripció.

Exemple:

 • Clau: service.info[lanmanworkstation]
 • Tipus d'informació: Numèrica (sense signe)

L'element service.info[lanmanworkstation] recuperarà informació sobre l'estat del servei com a valor numèric. Per assignar un valor numèric a una representació de text a la interfície ("0" com a "En execució", "1" com a "En pausa", etc.), podeu configurar mapa de valors a l'equip on és configurat l'element. Per fer-ho, o bé enllaçar la plantilla Serveis de Windows de l'agent Zabbix o Serveis de Windows de l'agent Zabbix actiu a l'equip, o configureu a l'equip un mapa de valors nou basat en el mapa de valors estat del servei de Windows configurat a les plantilles esmentades.

Tingueu en compte que les dues plantilles esmentades tenen configurada una regla de descoberta que descobrirà els serveis automàticament. Si no voleu això, podeu desactivar la regla de descoberta a nivell d'equip un cop la plantilla s'hagi enllaçat a l'equip.

Descoberta dels serveis de Windows Windows

La descoberta de baix nivell ofereix una manera de crear automàticament elements, triggers i gràfics per a diferents entitats en un ordinador. Zabbix pot començar automàticament a monitorar els serveis de Windows a la vostra màquina, sense necessitat de sabre el nom exacte d'un servei ni de crear elements per a cada servei manualment. Es pot emprar un filtre per generar elements reals, triggers i gràfics només per als serveis que us interessen.