> Objecte tasca

Els objectes següents tenen relació directa amb l'API task.

L'objecte tasca té les següents propietats:

Propietat Tipus Descripció
taskid string D de la tasca.

Comportament de la propietat:
- només lectura
type integer Tipus de tasca.

Valors possibles:
1 - Informació de diagnòstic;
2 - Recarregar la configuració del proxy;
6 - Verificar ara.

Comportament de la propietat:
- obligatori
status integer (només lectura) Status of the task.

Valors possibles:
1 - tasca nova;
2 - tasca en curs;
3 - tasca acabada;
4 - tasca caducada.

Comportament de la propietat:
- només lectura
clock timestamp Hora quan es va crear la tasca.

Comportament de la propietat:
- només lectura
ttl integer Temps en segons en el que la tasca caducarà.

Comportament de la propietat:
- obligatori
proxy_hostid string ID del proxy on les estadístiques d'nformacions de diagnòstic es recolliran.

Comportament de la propietat:
- admès si type s'estableix a "Informació de diagnòstic" o "Recarrega la configuració del proxy"
request object Objecte de consulta de tasques segons el tipus de tasca:
L'objecte de la tasca 'Verificar ara' és descrit en detall a sota;
L'objecte de la tasca 'Informacions de diagnòstic' és descrit en detall a sota.

Comportament de la propietat:
- obligatori
result object (només lectura) L'objecte resultant de la tasca d'informacions de diagnòstic. Pot contindre NULL si el resultat encara no és llest. L'objecte resultant és descrit en detall a sota.

Comportament de la propietat:
- només lectura

Objecte de consulta 'Executar ara'

L'objecte de consulta de tasca 'Executar ara' té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
itemid string ID de l'element i les regles de descoberta de baix nivell.

Objecte de consulta 'Recarrega la configuració del proxy'

Té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
proxy_hostids array Proxy IDs.

Objecte de consulta 'Informació de diagnòstic'

L'objecte té les propietats següents. L'objecte de consulta estadística per a tots els tipus de propietat és descrit en detall a continuació.

Propietat Tipus Descripció
historycache object Consulta estadístiques de la memòria cau de l'historial. Disponible al servidor i al proxy.
valuecache object Consulta estadístiques de la memòria cau d'elements. Disponible al servidor.
preprocessing objecte Consulta estadístiques del gestor de preprocessament. Disponible al servidor i al proxy.
alert object Consulta estadístiques del gestor d'alertes. Disponible al servidor.
lld object Consulta estadístiques del gestor de LLD. Disponible al servidor.

#### Objecte de petició d'estadístiques

L'objecte s'empra per definir el tipus d'informació que s'ha de recopilar sobre els processos interns del proxy. Té les següents propietats.

Propietat Tipus Descripció
stats query Propietats de l'objecte estadístic a retornar.
La llista de camps disponibles per a cada tipus d'estadístiques d'informació de diagnòstic és [descrit en detall aquí] (object#list_of_statistic_fields_available_for_each_type_of_diagnostic_information_request).

Per defecte: extend retornarà tots els camps d'estadístiques disponibles.
top object Objecte per ordenar i limitar els valors estadístics retornats.
La llista de camps disponibles per a cada tipus d'estadística d'informació de diagnòstic és [descrit en detall aquí] (object#list_of_sorting_fields_available_for_each_type_of_diagnostic_information_request).

Exemple: { "source.alerts": 10 }
Llista de camps estadístics disponibles per a cada tipus de sol·licitud d'informació de diagnòstic

Els següents camps d'estadístiques es poden sol·licitar per a cada tipus de propietat de sol·licitud d'informació de diagnòstic.

Tipus de diagnòstic Camps disponibles Descripció
historycache elements Nombre d'elements a la memòria cau.
values Nombre de valors a la memòria cau.
memory Estadístiques de memòria compartida (espai lliure, nombre de blocs utilitzats, nombre de blocs lliures, mida màxima de blocs lliures).
memory.data Estadístiques de memòria compartida de la memòria cau de dades de l'historial.
memory.index Estadístiques de memòria compartida de la memòria cau d'índex d'històric.
valuecache items Nombre d'elements a la memòria cau.
values Nombre de valors a la memòria cau.
memory Estadístiques de memòria compartida (espai lliure, nombre de blocs utilitzats, nombre de blocs lliures, mida màxima de blocs lliures).
mode Mode de memòria cau de valors.
preprocessament valors Nombre de valors a la cua.
preproc.values Nombre de valors a la cua amb passes de preprocessament.
alerting alerts Nombre d'alertes a la cua.
lld rules Nombre de regles a la cua.
values Nombre de valors en cua.
Llista de camps d'ordenació disponibles per a cada tipus de sol·licitud d'informació de diagnòstic

Els següents camps d'estadístiques es poden emprar per ordenar i limitar la informació sol·licitada.

Tipus de diagnòstic Camps disponibles Tipus
historycache values integer
valuecache values integer
request.values integer
preprocessing values integer
alerting media.alerts integer
source.alerts integer
lld values integer

Objecte de resultat estadístic

L'objecte de resultat estadístic es recupera del camp "resultat" de l'objecte de la tasca.

Propietat Tipus Descripció
status integer Estat del resultat de la tasca.

Valors possibles:
-1 - s'ha produït un error en executar la tasca;<br >0 - s'ha creat el resultat de la tasca.

Comportament de la propietat:
- només lectura
data string/object Resultats segons l'objecte de consulta estadística d'una tasca d'informació de diagnòstic particular.
Conté una cadena de missatge d'error si s'ha produït un error durant l'execució de la tasca.