15 Text pla

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Text pla als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Les propietats dels camps del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler. Això permet als usuaris modificarels ginys integrats i crear ginys personalitzats, però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys. Per garantir la creació o actualització correcta del giny Text pla, consulteu el comportament dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.

Paràmetres

S'admeten els paràmetres següents per al giny Text pla.

Paràmetre tipus nom valor
Interval d'actualització 0 rf_rate 0 - Sense actualització;
10 - 10 segons;
30 - 30 segons;
60 - (per defecte) 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - 15 minuts.
Elements 4 itemids ID de l'Element ID.

Veieu que per configurar elements múltiples, cal crear un objecte de camp de giny de tauler per cada element.

Comportament del paràmetre:
- obligatori
Ubicació d'elements 0 estil 0 - (per defecte) Esquerra;
1 - A dalt.
Veure línies 0 show_lines Rang vàlid, entre 1-100.

Per defecte: 25.
Veure text com HTML 0 show_as_html 0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.
Activar la tria d'equips 0 dinàmic 0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Text pla. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configurar un giny de Text pla

Configura un giny de Text pla que ensenya la darrera informació dels elements "42269" i "42253". A més, configura el nom dels elements per veure'ls damunt de les columnes, i només ensenyarà 15 línies de dades.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "el meu tauler",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "plaintext",
                "name": "Plain text",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 6,
                "height": 3,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 4,
                    "name": "itemids",
                    "value": 42269
                  },
                  {
                    "type": 4,
                    "name": "itemids",
                    "value": 42253
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "style",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "show_lines",
                    "value": 15
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també