1 Registre d'accions

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Registre d'acció als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Paràmetres

Els paràmetres següents són compatibles amb el giny Registre d'accions.

Paràmetre tipus nom valor
Interval d'actualització 0 rf_rate 0 - Sense actualització;
10 - 10 segons;
30 - 30 segons;
60 - (per defecte) 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - 15 minuts.
Destinataris 11 identificacions d'usuari Usuari ID.

Nota: per configurar diversos usuaris, creeu un objecte de camp de giny de tauler per a cada usuari.
Accions 12 actionids Acció ID.

Nota: per configurar diverses accions, creeu un objecte de camp de giny del tauler de control per a cada acció.
Tipus de mitjans 13 mediatypeids Tipus de suport ID.

Nota: per configurar diversos tipus de suport, creeu un objecte de camp de giny de tauler per a cada tipus de suport.
Estat 0 estats 0 - En curs;
1 - Enviat/Executat;
2 - Ha fallat.

Nota: per configurar diversos valors, creeu un objecte de camp de giny de tauler per a cada valor.
Cadena de cerca 1 missatge Qualsevol valor de cadena.
Ordenar les entrades per 0 sort_triggers 3 - Temps (creixent);
4 - (per defecte) Temps (decreixent);
5 - Tipus (ascendent);
6 - Tipus ( descendent);
7 - Estat (creixent);
8 - Estat (decreixent);
11 - Destinatari (ascendent);
12 - Destinatari (descendent).
Mostra les línies 0 mostra_línies Els valors vàlids van d'1 a 100.

Per defecte: 25.

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Registre d'accions. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configurar un giny de registre d'acció

Configureu un giny de Registre d'acció que ensenyi 10 entrades dels detalls d'operacions d'acció, ordenats per data (en ordre ascendent). A més, ensenya detalls només per aquelles operacions que han provat d'enviar correu-e a l'usuari "1", però ha fallat.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "actionlog",
                "name": "Action log",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 12,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "show_lines",
                    "value": 10
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "sort_triggers",
                    "value": 3
                  },
                  {
                    "type": 11,
                    "name": "userids",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 13,
                    "name": "mediatypeids",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "statuses",
                    "value": 2
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també