Apèndix 2. Canvis de 6.2 a 6.4

Canvis incompatibles amb versions anteriors

autenticació

ZBXNEXT-276 Eliminades les propietats saml_idp_entityid, saml_sso_url, saml_slo_url, saml_username_attribute, saml_sp_entityid, saml_nameid_format, saml_sign_messages, saml_sign_assertions, saml_sign_authn_requests, saml_sign_logout_requests, saml_sign_logout_responses, saml_encrypt_nameid, saml_encrypt_assertions. Aquestes propietats ara són part de l'API directori d'usuari.
ZBXNEXT-276 Reanomenada la propietat ldap_configured a ldap_auth_enabled.
ZBXNEXT-276 Afegides les noves propietats ldap_jit_status, saml_jit_status, jit_provision_interval, disabled_usrgrpid.

drule

ZBXNEXT-7921 S'ha tret la propietat nextcheck.

httptest

ZBXNEXT-7921 S'ha tret la propietat nextcheck.

element

ZBXNEXT-6980 item.create, item.update: Afegida la validació estricta dels paràmetres dels mètodes.

itemprototype

ZBXNEXT-6980 itemprototype.create, itemprototype.update: Afegida la validació estricta dels paràmetres dels mètodes.

mediatype

ZBXNEXT-6796 Eliminada la propietat exec_params.
ZBXNEXT-6796 Afegida la nova propieetat parameters (conté una llista d'objectes paràmetre per els tipus de suport "script").

element

ZBXNEXT-2557 proxy.get: Afegida la validació estricta dels paràmetres dels mètodes.

usuari

ZBXNEXT-8085 S'ha tret el suport per a la propietat obsoleta alias.
ZBXNEXT-276 La propietat roleid ja no és obligatòria.
ZBXNEXT-276 S'han afegit les noves propietats userdirectoryid, ts_provisioned.
ZBXNEXT-276 S'ha afegit el mètode user.provision.
ZBXNEXT-276 user.create: el paràmetre usrgrps ja no és obligatori.
ZBXNEXT-8085 user.create, user.update: s'ha tret el suport per al paràmetre obsolet user_medias.
ZBXNEXT-8085 user.login: s'ha tret el suport per al paràmetre obsolet user.
ZBXNEXT-3100 user.update: s'ha afegit un nou paràmetre current_passwd.

userdirectory

ZBXNEXT-276 S'han afegit les noves propietats idp_type, provision_status, user_username, user_lastname, user_ref_attr, group_membership`` group_basedn, group_name, group_member, group_filter, idp_entityid, sp_entityid, sso_url, slo_url, username_attribute, nameid_format, scim_statusencrypt_id,scim_statusencrypt_id, sign_messages, sign_assertions, sign_authn_requests, sign_logout_requests, sign_logout_responses, provision_media, provision_groups.
ZBXNEXT-276 userdirectory.get: S'ha trete el suport per a la cerca per base_dn, bind_dn, host, search_attribute, search_filter.
ZBXNEXT-276 userdirectory.get: s'ha tret el suport per al filtrat per host, name.
ZBXNEXT-276 userdirectory.get: S'ha afegit suport per al filtrat per idp_type, provision_status.
ZBXNEXT-276 userdirectory.get: S'han afegit els nous paràmetres selectProvisionMedia, selectProvisionGroups.

Altres canvis i correccions d'errades

API

ZBXNEXT-8051 S'ha canviat la capçalera del paràmetre auth del mètode d'autenticació a Authorization.
ZBXNEXT-8051 Ja no es suporta el paràmetre auth.

action

ZBXNEXT-7964 S'ha afegit la nova propietat pause_symptoms.

Registre d'auditoria

ZBXNEXT-8105 S'ha afegit un nou tipus de recurs d'entrada registre d'auditoria (51 - connector).

connector

ZBXNEXT-8105 S'ha afegit el nou connector API amb els mètodes connector.create, connector.update, connector.get, connector.delete.

dashboard

ZBXNEXT-4714 Afegit els nous tipus (11 - User, 12 - Action, 13 - Media type) de camp de giny del tauler.

Afegides noves combinacions de valors possibles de les propietats d'objecte del camp d'estris del tauler per a diferents tipus de giny:
ZBXNEXT-4714 actionlog: Afegits "tipus": 11, "nom": "userids", "valor": <user ID>.
ZBXNEXT-4714 actionlog: Afegits "tipus": 12, "nom": "actionids", "valor": <action ID>.
ZBXNEXT-4714 actionlog: Afegits "tipus": 13, "nom": "mediatypeids", "valor": <media type ID>.
ZBXNEXT-4714 actionlog: Afegits "tipus": 0, "nom": "statuses", "valor": <0 - In progress; 1 - Sent/Executed; 2 - Failed>.
ZBXNEXT-4714 actionlog: Afegits "tipus": 1, "nom": "missatge", "valor": "<any string value>".
ZBXNEXT-7661 item: Afegits "tipus": 1, "nom": "thresholds.color.<N>", "valor": "<hexadecimal color code>".
ZBXNEXT-7661 item: Afegits "tipus": 1, "nom": "thresholds.threshold.<N>", "valor": "<any string value>".
ZBXNEXT-5491 svggraph: Afegits "tipus": 1, "nom": "ds.data_set_label.<N>", "valor": "<any string value>".
ZBXNEXT-8165 tophosts: Afegits "tipus": 0, "nom": "columns.decimal_places.<N>", "valor": <valid values range: 0-10>.

discoveryrule

ZBXNEXT-6406 Ja no és obligatòria la propietat interfaceid per als tipus "Simple check" (3), "External check" (10), "SSH agent" (13), and "TELNET agent" (14), de la regla LLD.
ZBXNEXT-4428, ZBXNEXT-8246 Afegits els nous tipus "SNMP walk value" (28), "SNMP walk to JSON" (29) a la regla de preprocessament LLD.

event

ZBXNEXT-7964 Afegida la nova propietat cause_eventid.
ZBXNEXT-7964 event.acknowledge: Afegides les noves accions d'actualització d'esdeveniments "change event rank to cause" (128), "change event rank to symptom" (256).
ZBXNEXT-7964 event.acknowledge: Afegit el nou paràmetre cause_eventid.
ZBXNEXT-7964 event.get: Afegit el nou paràmetre symptom.

graph

ZBX-7706 graph.get: La disponibilitat de gràfics no depèn dels permisos dels elements ymin_itemid i ymax_itemid, definits a les propietats de gràfics.

graphprototype

ZBX-7706 graphprototype.get: La disponibilitat de prototip de gràfics no depèn dels permisos dels elements ymin_itemid i ymax_itemid, definits a les propietats de prototip de gràfics.

item

ZBXNEXT-6406 Ja no és obligatòria la propietat interfaceid per als tipus "Simple check" (3), "External check" (10), "SSH agent" (13), and "TELNET agent" (14), de l'element.
ZBXNEXT-4428, ZBXNEXT-8246 Afegits els nous tipus "SNMP walk value" (28), "SNMP walk to JSON" (29) al preprocessament d'element.

itemprototype

ZBXNEXT-6406 Ja no és obligatòria la propietat interfaceid per als tipus "Simple check" (3), "External check" (10), "SSH agent" (13), and "TELNET agent" (14), del prototip d'element.
ZBXNEXT-4428, ZBXNEXT-8246 Afegits els nous tipus "SNMP walk value" (28), "SNMP walk to JSON" (29) al preprocessament del prototip d'element.

module

ZBXNEXT-7469 S'ha afegit un nou Mòdul API amb els mètodes module.create, module.delete, module.get, module.update.

problem

ZBXNEXT-7964 S'ha afegit la propietat cause_eventid.
ZBXNEXT-7964 problem.get: S'ha afegit el paràmetre symptom.

proxy

ZBXNEXT-2557 S'han afegit les propietats version, compatibility.

script

ZBXNEXT-3496 S'han afegit les propietats url, new_window.
ZBXNEXT-3496 S'ha afegit el nou tipus "URL" (6) a l'Script.
ZBXNEXT-3496 S'ha afegit el mètode script.getscriptsbyevents.
ZBXNEXT-3496 script.create: La propietat scope ara és obligatòria.
ZBXNEXT-3496 script.create: La propietat commandara és obligatòria per als tipus "Script" (0), "IPMI" (1), "SSH" (2), "TELNET" (3), and "Webhook" (5) d'Script.
ZBXNEXT-3496 script.getscriptsbyhosts: El mètode ara resol automàticament les macros a les propietats confirmation, url.

template

ZBXNEXT-1111 S'han afegit les noves propietats vendor_name, vendor_version.

trigger

ZBXNEXT-7972 S'ha afegit la nova propietat url_name.

triggerprototype

ZBXNEXT-7972 S'ha afegit la nova propietat url_name.