13 Configuració de la base de dades Oracle

Vista general

Aquesta secció conté les instruccions per crear una base de dades Oracle i configurar les connexions entre la base de dades i el servidor Zabbix, el proxy i l'interfície.

Creació de la base de dades

Suposem que existeix un usuari zabbix de la base de dades, amb paraula de pas password; i que té permisos necessaris per crear un objecte de base de dades al servei ORCL que és a l'equip del servidor de base de dades Oracle. A Zabbix li cal un joc de caràcters Unicode de base de dades, i un joc de caràcters nacional UTF8. Verifiqueu la configuració actual:

sqlplus> select parameter,value from v$nls_parameters where parameter='NLS_CHARACTERSET' or parameter='NLS_NCHAR_CHARACTERSET';

Prepareu la base de dades:

shell> cd /path/to/zabbix-sources/database/oracle
    shell> sqlplus zabbix/password@oracle_host/ORCL
    sqlplus> @schema.sql
    # arrêtez-vous ici si vous créez une base de données pour le proxy Zabbix
    sqlplus> @images.sql
    sqlplus> @data.sql

Definiu el paràmetre d'inicialització CURSOR_SHARING=FORCE per tindre més bon rendiment.

Configuració de la connexió

Zabbix suporta dos tipus d'identificadors de la connexió (mètodes de connexió):

 • Easy Connect
 • Net Service Name

Els paràmetres de configuració de connexió per al servidor Zabbix i el proxy Zabbix poden definir-se a l'arxiu de configuració. Els paràmetres importants per al servidor i el proxy són DBHost, DBUser, DBName i DBPassword. Els mateixos paràmetres són importants per a la interfície Web : $DB["SERVER"], $DB["PORT"], $DB["DATABASE"], $DB["USER"], $DB["PASSWORD"].

Zabbix empra la sintaxi de cadena de connexió següent:

{DBUser/DBPassword[@<connect_identifier>]}

<connect_identifier> es pot especificar amb la forma "Net Nom del servei" o sota la forma "Easy Connect".

@[[//]Host[:Port]/<service_name> | <net_service_name>]

Easy Connect

Easy Connect empra els paràmetres següents per connectar-se a la base de dades:

 • Host - nom d'equip o adreça IP del servidor de base de dades (paràmetres DBHost a l'arxiu de configuració).
 • Port - el port d'escolta del servidor de base de dades (paràmetre DBPort a l'arxiu de configuració; si no és pas definit, s'emprarà el port 1521 per defecte).
 • <service_name> - el nom de servei de la base de dades on voleu accedir (paràmetre DBName dins l'arxiu de configuració).

Exemple:

Paràmetres de la base de dades definits a l'arxiu de configuració del servidor o del proxy (zabbix_server.conf et zabbix_proxy.conf):

DBHost=localhost
    DBPort=1521
    DBUser=myusername
    DBName=ORCL
    DBPassword=mypassword

Cadena de connexió emprada per Zabbix per establir la connexió:

DBUser/DBPassword@DBHost:DBPort/DBName

Durant la instal·lació de la interfície Zabbix, definiu els paràmetres corresponents a la fase Configurar la connexió a la base de dades de l'assistent d'instal·lació:

 • Database host: localhost
 • Database port: 1521
 • Database name: ORCL
 • User: myusername
 • Password: mypassword

Alternativament, aquests paràmetres es poden definir a l'arxiu de configuració frontal (zabbix.conf.php):

$DB["TYPE"]           = 'ORACLE';
    $DB["SERVER"]          = 'localhost';
    $DB["PORT"]       = '1521';
    $DB["DATABASE"]         = 'ORCL';
    $DB["USER"]           = 'myusername';
    $DB["PASSWORD"]         = 'mypassword';

Nom del servei de xarxa

Des de Zabbix 5.4.0, és possible connectar-se a Oracle emprant el nom del servei de xarxa.

<net_service_name> és un nom simple per un servei que resol cap a un descriptor de connexió.

Per emprar el nom del servei per crear una connexió, el nom s'ha de definir a l'arxiu tnsnames.ora que hi ha al servidor de base de dades i als sistemes clients. La manera més simple d'assegurar-vos que la connexió funcionarà és definir la ubicació de l'arxiu tnsnames.ora dins la variable d'entorn TNS_ADMIN. La ubicació per defecte de l'arxiu tnsnames.ora és:

$ORACLE_HOME/network/admin/

Un exemple simple d'arxiu tnsnames.ora :

ORCL =
     (DESCRIPTION =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521))
      (CONNECT_DATA =
       (SERVER = DEDICATED)
       (SERVICE_NAME = ORCL)
      )
     )

Per definir els paràmetres de configuració del mètode de connexió "Nom del servei de xarxa", empreu una de les opcions següents:

 • Definiu un paràmetre DBHost buit i definiu DBName com de costum:
DBHost=
    DBName=ORCL
 • Definiu dos paràmetres i deixeu-los buits:
DBHost=
    DBName=

En el segon cas, la variable d'entorn TWO_TAKS s'ha de definir. Aquesta especifica el servei Oracle remot per defecte (nom del servei). Quan aquesta variable sigui definida, el connector es connectarà a la base de dades especificada emprarnt un escoltador Oracle que accepti les peticions de connexió. Aquesa variable s'empra només amb Linux i Unix. Empreu la variable d'entorn LOCAL per a Microsoft Windows.

Exemple:

Connecteu-vos a una base de dades emprant el nom de servei de xarxa definit a ORCL i el port per defecte. Paràmetres de la base de dades definits a l'arxiu de configuració del servidor o del proxy (zabbix_server.conf et zabbix_proxy.conf) :

DBHost=
    #DBPort=
    DBUser=myusername
    DBName=ORCL
    DBPassword=mypassword

Durant la instal·lació de la interfície Zabbix, definiu els paràmetres corresponents a la fase Configurar la connexió a la base de dades de l'assistent d'instal·lació:

 • Equip de la base de dades:
 • Port de la base de dades: 0
 • Nom de la base de dades: ORCL
 • Usuari: myusername
 • Paraula de pas: mypassword

Alternativament, aquests paràmetres es poden definir a ll'arxiu de configuració del frontal (zabbix.conf.php):

$DB["TYPE"]           = 'ORACLE';
    $DB["SERVER"]          = '';
    $DB["PORT"]           = '0';
    $DB["DATABASE"]         = 'ORCL';
    $DB["USER"]           = 'myusername';
    $DB["PASSWORD"]         = 'mypassword';

Cadena de connexió emprada per Zabbix per establir la connexió:

DBUser/DBPassword@ORCL

Problemes coneguts

Per millorar el rendiment, podeu convertir els tipus d'arxius de nclob a nvarchar2, veieu els problemes coneguts.