6 Comptadors de rendiment de Windows

Vista general

Podeu supervisar amb eficiència els comptadors de rendiment de Windows emprant la tecla perf_counter[].

Per exemple :

 perf_counter["\Processor(0)\Interrupts/sec"]

O

 perf_counter["\Processor(0)\Interrupts/sec", 10]

Per obtindre més informació sobre com emprar aquesta clau o el seu equivalent només en anglès perf_counter_en, veieu les claus d'elements específiques de Windows.

Per obtindre una llista sencera dels comptadors de rendiment disponibles per al seguiment, podeu executar:

 typeperf -qx

També podeu emprar el descobriment de baix nivell per descobrir múltiples instàncies d'objectes de comptadors de rendiment de Windows i automatitzar la creació d'elements perf_counter per a diversos comptadors de rendiment.

Representació numèrica

Windows manté representacions numèriques (índexs) per als noms d'objectes i els comptadors de rendiment. Zabbix suporta aquestes representacions numèriques com a paràmetres de les claus d'element perf_counter, perf_counter_en i en els paràmetres de configuració PerfCounter, PerfCounterEn.

Tanmateix, no es recomana emprar-los tret que pugueu garantir que el vostre mapa d'índex numèric corregeix cadenes a equips específics. Si necessiteu crear elements portàtils que funcionin a diferents equips amb versions concretes de Windows, podeu emprar la clau perf_counter_en o el paràmetre de configuració PerfCounterEn que permet emprar noms en anglès independentment de la configuració regional del sistema.

Per als equivalents numèrics, executeu regedit i, tot seguit, cerqueu HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib\009.

L'entrada del registre conté informació com aquesta:

1
    1847
    2
    System
    4
    Memory
    6
    % Processor Time
    10
    File Read Operations/sec
    12
    File Write Operations/sec
    14
    File Control Operations/sec
    16
    File Read Bytes/sec
    18
    File Write Bytes/sec
    ....

Aquí podeu trobar els nombres corresponents per a cada part de la cadena del comptador de rendiment, com a '\System% Processor Time':

System → 2
    % Processor Time → 6

A continuació, podeu emprar aquests nombres per representar el camí en nombres:

\2\6

Paràmetres del comptador de rendiment

Podeu implementar alguns paràmetres de PerfCounter per monitorar els comptadors de rendiment de Windows.

Per exemple, podeu afegir-los al fitxer de configuració de l'agent Zabbix:

  PerfCounter=UserPerfCounter1,"\Memory\Page Reads/sec",30
     o
     PerfCounter=UserPerfCounter2,"\4\24",30

Amb aquests paràmetres al seu lloc, només podeu emprar UserPerfCounter1 o UserPerfCounter2 com a claus per crear els elements respectius.

Recordeu reiniciar l'agent Zabbix després de fer canvis al fitxer de configuració.